สหภาพยุโรป-อาเซียนร่วมสร้างความเข้มแข็ง 2 ภูมิภาค

27 October 2017


วาระด้านความเชื่อมโยงของอาเซียน-ยุโรปกำลังขยายตัวและสหภาพยุโรปยึดมั่นในการทำให้การมีส่วนร่วมของสหภาพยุโรปเข้มแข็งมากขึ้นต่อไป ในฐานะที่เราเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นผู้ลงทุนลำดับแรกและเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน เราจำเป็นต้องประกันว่าความร่วมมือของเราในด้านความเชื่อมโยง ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านกาย ภาพและด้านการกำกับดูแล จะดำเนินการและพัฒนาต่อไปอย่างเหมาะสม

เมื่อกล่าวถึงเรื่องการขน ส่งและความเชื่อมโยง อาจกล่าวได้ว่าเราอาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่ น่าตื่นเต้นภายในปี 2573 มีการคาดการณ์ว่า 60% ของประชากร จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมือง
การจราจรทางอากาศมีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นเป็นจำนวน 7.2 พันล้านคนในปี 2578 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเกือบเท่าตัวของจำนวนผู้โดยสารทางอากาศในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 3.8 พันล้านคน

นอกจากนี้ยังมีการประ มาณไว้ว่าทั่วโลกจำเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนโดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ไปเพื่อความจำเป็นด้านการขนส่งและเพื่อรองรับอัตราการเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่เรียกกันว่า “เปลี่ยนโลก” (เช่น ยานพาหนะและอากาศยานไร้คนขับ) จะปฏิวัติวิธีการเดินทางของเราและในขณะเดียวกันก็จะนำมาซึ่ง ความท้าทายต่างๆ ด้วย เพื่อให้ยุโรปมีส่วนร่วมในอาเซียนมากขึ้น ภายในกรอบของการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมแห่งเอเชียและยุโรป (ASEM) ณ เมืองบาหลี ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายนที่ผ่านมานี้ ข้าพเจ้าได้พบปะกับรัฐมนตรีด้านการคมนาคมจากประเทศต่างๆ ภายในอาเซียน และได้อภิปรายสิ่งที่เรากำลังดำเนินการร่วมกันอยู่ในวาระต่างๆ ระหว่างอาเซียน-ยุโรปที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรวมถึงการทำให้ภูมิภาคทั้งสองมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนวาระด้านความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียนที่จะทำให้ประเทศในอาเซียนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นด้วย

วาระด้านความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน-ยุโรปยังได้รับการสนับสนุนจากการเจรจาระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาคที่กำลังดำเนินอยู่สำหรับความตกลงเปิดเสรีทางการบินกับสหภาพยุโรป (EU-ASEAN Comprehensive Air Transport Agreement : CATA) ซึ่งความตกลงนี้จะเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่าง 2 ภูมิภาคและจะมีส่วนทำให้ความเชื่อมโยงด้านการเดินอากาศของเรามีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เรายังร่วมกันดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในการเดินอากาศและในขณะเดียวกันก็สามารถแสดงความเป็นผู้นำในเวทีระหว่างประเทศในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการเดินเรือและการเดินอากาศอีกด้วย อย่างไรก็ดีการคมนาคมนั้น ครอบคลุมมากกว่าการเดินอากาศ และเรากำลังจะริเริ่มดำเนินการประชุมระดับสูงระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นครั้งแรก ณ ประเทศสิงคโปร์

สหภาพยุโรปยังสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการเชื่อมโยงประชาชนและตลาดภายในภูมิภาค จากการที่เราเป็นผู้สนับสนุนแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียน ค.ศ.2025 (MPAC 2025) และยังให้ การสนับสนุน ผ่านการประชุมในประเด็นที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนงบประมาณด้านความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนจำนวนกว่า 200 ล้านยูโร เพื่อ ให้ความเชื่อมโยงสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ภายในภูมิภาคนี้และภูมิภาคอื่นต่อไป

ทั้งนี้เราจำเป็นต้องประสาน ความพยายามของเราต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยรวมแล้วความสำเร็จของเราจะขึ้นอยู่กับการเคารพและปฏิบัติตามหลักการกว้างๆ 3 ประการ โดยประการแรก เราต้องนำหลักเรื่อง “ความครอบ คลุม” มาใช้เพื่อประกันว่าทุกประเทศจะได้รับประโยชน์จากเส้นทางใหม่ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประการที่ 2 “หลักต่างตอบแทน” เป็นสิ่งสำคัญในด้านการเข้าถึงตลาด การแบ่งปันองค์ความรู้ การเคารพและปฏิบัติตาม กฎและการแข่งขันที่เป็นธรรม และประการสุดท้าย “ความยั่งยืน” เป็นสิ่งที่ต้องมีเพื่อส่งเสริมโครง การด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นเราต้องปฏิบัติตามความตกลงปารีสเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบการคมนาคมของเราเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

สหภาพยุโรปมุ่งมั่นดำเนินการร่วมกับอาเซียนเพื่อให้ได้วิธีการแก้ไขปัญหาด้านความเชื่อมโยงที่ยั่งยืน และข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับหุ้นส่วนจากประเทศอาเซียนในวาระยุทธศาสตร์นี้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,309
วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


อาเซียน สหภาพยุโรป ภูมิภาค เข้มแข็ง