อัญเชิญพระโกศทองใหญ่ เตรียมยาตราริ้วขบวน

26 October 2017


-26 ต.ค.60- เมื่อเวลา 08.34 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดพระทวารมุขเหนือไปประทับที่ชาลาหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทอดพระเนตรการอัญเชิญพระลองออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้านตะวันตก มีตำรวจหลวงนำ แล้วประดิษฐานบนเสลี่ยงแว่นฟ้า เชิญพระลองขึ้นเสลี่ยงแว่นฟ้าไปยังประตูกำแพงแก้ว ขึ้นประดิษฐานบนพระเกยลาแล้วประกอบพระโกศทองใหญ่

ต่อมาในเวลา 09.00 น. เลื่อนพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนพระยานมาศสามลำคาน ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายบังคมขึ้นประคองหน้าพระโกศ มีนายทหารราชองครักษ์เป็นคู่เคียง

และในเวลา 09.05 น. เริ่มอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระยานมาศสามลำคานออกจากพระบรมมหาราชวัง มีนายทหารราชองครักษ์เชิญธงมหาราชนำ

ณะนั้นกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระยานมาศสามลำคานอัญเชิญพระบรมโกศออกทางประตูสรีสุนทร ประตูเทวาภิรมย์ เข้าประจำขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เจ้าหน้าที่ยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรคันดาลถวายกางกั้นพระบรมโกศซึ่งประดิษฐานบนพระยานมาศสามลำคาน เรียบร้อยแล้ว

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายบังคมขึ้นประคองพระโกศด้านหลัง คู่เคียงนายทหารราชองครักษ์ อินทร์ พรหม พระกลด บังพระสูรย์ มหาดเล็กเชิญเครื่องพระบรมราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เข้าประจำที่ในริ้วตามลำดับ

ภาพ : ทรท.


ฐานเศรษฐกิจ ริ้วขบวน #KingBhumibol พระโกศทองใหญ่