NEP เพิ่มทุน 460 ล้านหุ้น ขาย PP 'วาวา แพค' มูลค่า 186 ล.

25 October 2017


บอร์ด NEP เพิ่มทุน 460 ล้านหุ้น ขาย PP ให้ `วาวา แพค` ราคา 0.405 บาทหุ้น มูลค่า 186.30 ล้านบาท ขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนและคืนหนี้

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ NEP แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จาก 2,896.83 ล้านบาท เป็น 2,348.135 ล้านบาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 548.698 ล้านบาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,348.135 ล้านบาท เป็น 2,808.135 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 460 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ได้แก่ บริษัท วาวา แพค จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.66 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มูลค่ารวม 186.30 ล้านบาท

การเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน, ใช้คืนหนี้เงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วาวาส่งมอบเงินมัดจำจำนวน 20 ล้านบาท ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 1 พ.ย.2560 เพื่อแสดงเจตจำนงการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท หากไม่ได้ได้รับเงินภายในกำหนดบริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อยกเลิการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน โดยบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 ม.ค.2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ยังอนุมัติการขยายการลงทุนธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน มูลค่ารวม 75 ล้านบาท แบ่งเป็นการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าในพื้นที่โรงงานจานวน 35 ล้านบาท และการจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน อีกจำนวน 40 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกาไรขั้นต้นสูงให้มากขึ้น


เพิ่มทุน เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม NEP