CPALL เพิ่มทุนบริษัทย่อยรองรับขยายธุรกิจในจีน

25 October 2017


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2560 อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โลตัส ดิสทริบิวชั่น อินเวสเม้นท์ จำกัด (LDI) เพื่อนำไปลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุน การค้า การศึกษาและรองับการขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต

ทั้งนี้ มติอนุมัติการเพิ่มทุนบริษัท โลตัส ดิสทริบิวชั่น อินเวสเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ CPALL เดิมทุนจดทะเบียน 207 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 245 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัท ซัคเซอร์ (ไชน่า) อินเวสเม้นท์ จำกัด (SCI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LDI เดิมทุนจดทะเบียน 195 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 232 ล้านเหรียญสหรัฐและบริษัท หนานจิง เทียนฉวี อินเวสเม้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCI เดิมทุนจดทะเบียน 1,150 ล้านเรนมินบิ เพิ่มเป็น 1,412 ล้านเรนมินบิ


จีน ซีพี ออลล์ CPALL ธุรกิจ