เปิดผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจ‘นครพนม’อุตสาหกรรมสีเขียว–ศูนย์กลางการแพทย์อินโดจีน

23 December 2015


เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 13 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 744.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 465,493.75 ไร่ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครพนม 10 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 554.58 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ ตำบลกุรุคุ ตำบลท่าค้อ ตำบลนาทราย ตำบลนาราชควาย ตำบลในเมือง ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลหนองญาติ ตำบลหนองแสง และตำบลอาจสามารถ อำเภอท่าอุเทน 3 ตำบล ครอบคลุม พื้นที่ 190.21 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ ตำบลโนนตาล ตำบลรามราช และตำบลเวินพระบาท มีประชากรคาดการณ์ใน 20 ปีข้างหน้า (ปี 2578) 178,307 คน จากปัจจุบันที่มี 93,970 คน

บริเวณชุมชนเมืองโนนตาลทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ที่มีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.1) เป็นประธาน ได้คัดเลือกแปลงที่ดินบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หรือ สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3(นครพนม-คำม่วน) ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน 2,400 ไร่ เป็นพื้นที่ให้เอกชนเช่าพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม โดยมอบให้กรมธนารักษ์ดูแล ทั้งนี้มองว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมการขนส่งได้ทั้งทางน้ำและสะพานไปยังสปป.ลาวและประเทศใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว ตามวิสัยทัศน์ นครพนมเมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก

ล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมแล้วเสร็จ โดยเน้นย้ำว่าพื้นที่สีเขียวหรือที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมจะได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษแตกต่างไปจากผังเมืองปกติทั่วไป คือ สามารถพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

อุตสาหกรรมที่เน้นจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารแช่แข็งและห้องเย็น ขณะที่การค้าชายแดนจะเน้นให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งและตลาดกลางสินค้าเกษตรระดับภูมิภาคอินโดจีน สินค้าแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย และศูนย์กลางโลจิสติกส์ การขนส่งรวบรวมและกระจายสินค้า

สำหรับบทบาทเมืองนครพนม กำหนดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ส่วนบทบาทของเมืองท่าอุเทน จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร โดยมีแนวคิดการวางผังเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆในอนาคต การมุ่งเน้นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและศูนย์โลจิสติกส์เชื่อมโยงไทย ลาว เวียดนาม และจีน โดยเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 22(นครพนม-สกลนคร) ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยการสร้างศูนย์กลางด้านการบริหาร การค้า การลงทุนและความเจริญแห่งใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการพัฒนาย่านที่พักอาศัยชั้นดีให้เป็นเมืองสุขภาพและศูนย์กลางด้านการแพทย์ของอินโดจีน

นอกจากนี้ยังพัฒนาให้เป็นเขตการผลิตเพื่อส่งออกนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ และสงวนรักษาพื้นที่เกษตรชั้นดีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นต้น

เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้าพื้นที่ได้มากทีเดียว !!!

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,115 วันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558


อนุพงษ์ เผ่าจินดา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครพนม เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม