“ทศชาติชาดก” หนังสือที่ในหลวง ร.9 รักมากที่สุด

22 October 2017


“ทศชาติชาดก” หนังสือที่ในหลวง ร.9รักมากที่สุด แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สู่หนังสือภาพเทิดพระเกียรติ ชุด “ทศชาติ ราชธรรม”

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ กล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องพระมหาชนก เคยรับสั่งว่าโปรดเรื่องราวทศชาติชาดก ทั้ง10 เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องพระมหาชนกเป็นหนังสือที่พระองค์ท่านทรงรักที่สุด จึงมีรับสั่งให้เขียนรูปพระมหาชนกขึ้นใหม่ให้มีความทันสมัย เพื่อต้องการให้เป็นหนังสือของคนรุ่นใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยบารมีทั้ง10 ประการ จึงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ สำนักพิมพ์ทองเกษม ในกลุ่มบริษัทนานมี จัดทำหนังสือภาพเทิดพระเกียรติ ชุด “ทศชาติ ราชธรรม” เรื่องราวของ 10 พระชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ก่อเกิดพระพุทธศาสนา ด้วยมุ่งหวังให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวทศชาติชาดก ที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความดีและทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินไทยมาโดยตลอด พร้อมทั้งดำเนินรอยตามพระราชปณิธาน “สร้างคนดีให้บ้านเมือง” ของในหลวง ร.9หนังสือภาพเทิดพระเกียรติ ชุด “ทศชาติ ราชธรรม” 1 ชุด มี 10เล่ม ทุกเล่มมีเนื้อหากระชับอ่านเข้าใจง่าย เรียบเรียงโดยอาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ นักเขียนหนังสือเด็กที่มีชื่อเสียง แต่ละเล่มโดดเด่นด้วยภาพประกอบฝีมือของ 10 ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาถ่ายทอดอัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมเฉพาะตนลงในชาดกแต่ละเรื่อง

พระเตมีย์ – เนกขัมมบารมี การละเว้นจากการทำบาป รักษาศีล ประพฤติในธรรม ไม่เบียดเบียนกัน นำมาซึ่งความสุขสงบในสังคม วาดโดย ปรีดา ปัญญาจันทร์

พระมหาชนก – วิริยะบารมี ความพากเพียร ความกล้าหาญ ความพยายาม ไม่ย่อท้อ นำมาซึ่งแห่งความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน วาดโดย ธีระวัฒน์ คะนะมะ หนึ่งในศิลปินผู้ร่วมถวายงานเขียนภาพในหนังสือ พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนกสุวรรณสาม – เมตตาบารมี ความรัก ความอ่อนโยน ความปรารถนาดี และการให้อภัยผู้อื่น ส่งผลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นที่รักใคร่และประสบแต่ความสุขความเจริญ วาดโดย จินตนา เปี่ยมศิริ หนึ่งในศิลปินผู้ร่วมถวายงานเขียนภาพในหนังสือ พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก

พระเนมิราช – อธิษฐานบารมี ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการสั่งสมความดี เสียสละความสุขของตนเพื่อผู้อื่น

ส่งผลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติได้รับความเคารพศรัทธาและได้รับการสรรเสริญ วาดโดย นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส

พระมโหสถ – ปัญญาบารมี การรู้ทั่ว รู้ถึงเหตุ รู้ถึงผล รู้ดีรู้ชั่ว และใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างเที่ยงธรรม ส่งผลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตได้อย่างชาญฉลาดและทำให้สังคมสงบสุข วาดโดย สุวัฒน์ชัย ทับทิม

พระภูริทัตต์ – ศีลบารมี การควบคุมความประพฤติทั้งกายและวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม จักนำพาผู้ประพฤติปฏิบัติหลุดพ้นจากสิ่งยั่วยุทั้งปวง และทำให้เกิดความสุขสงบในชีวิต วาดโดย อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์

พระจันทกุมาร - ขันติบารมี ความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ ต่อสิ่งที่มากระทบ และต่อทุกขเวทนาต่างๆ ย่อมนำพาให้ผู้ประพฤติดีรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง วาดโดย ชัชวาล รอดคลองตันพระพรหมนารท – อุเบกขาบารมี การดำรงตนอยู่บนความถูกต้อง มีใจเที่ยงธรรม หนักแน่น มั่นคง สุขุม เยือกเย็น ย่อมส่งผลให้สังคมเกิดความสามัคคีและความสงบสุข วาดโดย เนติกร ชินโย หนึ่งในศิลปินผู้ร่วมถวายงานเขียนภาพในหนังสือ พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก

พระวิทูรบัณฑิต – สัจจบารมี การตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์จริง พูดจริงทำจริง มีความจริงใจ มีความซื่อตรง
ส่งผลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติประสบความเจริญในหน้าที่และการงานโดยทั่วกัน วาดโดย เทิดธันวา คะนะมะ

พระเวสสันดร – ทานบารมี การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อช่วยเหลือคนที่ด้อยและอ่อนแอกว่า ย่อมปลดเปลื้องความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น และส่งผลให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ วาดโดย วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย

หนังสือชุด “ทศชาติ ราชธรรม” จัดทำเป็น Box Set 1 ชุดมี 10 เล่ม ปกอ่อน ราคาชุดละ 1,999 บาท และ ปกแข็ง ราคาชุดละ 2,999 บาท ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายร่วมสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส

พระมหาชนก หนังสือ ทศชาติชาดก