กรมมบัญชีกลางยันรสก.จัดซื้อจัดจ้างตามกฏหมายเดิมได้ก่อน

19 October 2017


กรมบัญชีกลางยันรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 7 จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายเดิมได้ก่อน

-19 ต.ค.60-นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้เห็นชอบในหลักการของรัฐวิสาหกิจทั้ง 33 แห่ง ที่ขอยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 7 (1) การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ขณะนี้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้รัฐวิสาหกิจรีบส่งร่างดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา อย่างช้าภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ในระหว่างนี้ รัฐวิสาหกิจ 33 แห่งข้างต้น ยังคงจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับเดิมของตนเองได้จนกว่าจะมีประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ในมาตรา 124 วรรคแรก เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบกับการปฏิบัติงานในภาพรวม

กรมบัญชีกลางได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับรัฐวิสาหกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับกรอบการจัดทำสรุปข้อมูลร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับหลักการของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่กำหนดว่า ต้องมีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับนี้ ถือเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการสร้างความโปร่งใส ขจัดปัญหาการคอรัปชั่น ส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์รวมให้กับประเทศไทยต่อไป


รัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง จัดซื้อจัดจ้าง กฏหมาย รสก. มาตรา 7