กรมที่ดินนำระบบRTK GNSS Networkจัดแปลงและออกโฉนดที่ดินแก้แนวเขตทับซ้อน

17 October 2017


กรมที่ดินจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจ จัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินทับซ้อน ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐและแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร รวมไปถึงปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน กรมที่ดินจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยจะดำเนินการในพื้นที่ 27 จังหวัด รวม 13 ศูนย์เดินสำรวจ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา สระแก้ว สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สงขลา พัทลุง และสตูล เป้าหมาย 80,072 แปลงการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้โฉนดที่ดินที่ได้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบุคคลโดยทั่วไป อีกทั้งราษฎรมีความมั่นคง ในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศโดยรวมอีกด้วย

กรมที่ดิน โฉนด เดินสำรวจ แปลงที่ดิน