เปิดผังพื้นที่เฉพาะ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ'เชียงราย'เมืองค้าชายแดน-ลงทุน-ท่องเที่ยวโยงอนุภาคลุ่มน้ำโขง

16 December 2015


กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้วางผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายแล้วเสร็จครอบคลุม 3 อำเภอ 21 ตำบล ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย พื้นที่รวม 1,523.63 ตารางกิโลเมตร หรือ 952,268.75ไร่ โดยเปิดช่องให้พื้นที่สีเขียวหรือที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมสามารถพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอดมลพิษได้

ผังเมืองเชียงรายอย่างไรก็ดีเนื่องจากที่นี่เป็นเมืองค้าชายแดนที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอยู่ในอันดับต้นๆเนื่องจากมีจุดผ่านแดนถาวร 6 จุด เชื่อมกับเมียนมา 3 จุด และสปป.ลาว 3 จุด ด้วยภูมิประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เมียนมา สปป.ลาว และสามารถเชื่อมทะลุไปยังจีนตอนใต้ ดังนั้นจึงกำหนดให้เชียงรายเป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (เส้นทางR3A และR3B) เมืองการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้ำโขง

เริ่มจาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ ครอบคลุม 7 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลครึ่ง ตำบลบุญเรือง ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ รวมพื้นที่ 783.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 489,500 ไร่ ถูกกำหนดให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง เน้นกิจกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีแนวคิดให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตร อยู่บริเวณติดกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (เชียงของ-ห้วยทราย)

ปัจจุบันมีนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเข้าจับจองพื้นที่จำนวนมากเพื่อลงทุน อาทิ นักลงทุนจากจีนคือ บริษัท เจ๋ฟง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เจ๋ฟง ยูนนาน บริษัทโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ประเทศจีนที่เข้ามาซื้อที่ดินกว่า 300 ไร่ บริเวณสะพานโขง 4 พัฒนาโกดังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ห้องเย็นรองรับสินค้าจากประเทศจีน และยังมีแผนจะพัฒนาศูนย์ธุรกิจขนาดใหญ่ โรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว และอพาร์ตเมนต์ เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ส่งผลให้ราคาที่ดินปัจจุบันพุ่งไปที่กว่า 20 ล้านบาทต่อไร่ โดยเฉพาะถนน R3A รัศมีใกล้กับสะพานโขง 4

ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่เน้นให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการอยู่อาศัย เป็นชุมชนหน้าอยู่บ้านหลังที่ 2 ของนักเดินทางสร้างความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ดังนั้นการพัฒนาจึงเน้นแนวราบ บ้านเดี่ยว อาคารเตี้ยๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรองรับนักลงทุนต่างถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัดและระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อความโดดเด่นภายในพื้นที่ยังออกแบบวางผังโครงข่ายระบบคมนาคมเพื่อส่งเสริมความคล่องตัวในการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า แยกรถยนต์ส่วนบุคคล แยกรถบรรทุก และทางจักรยานในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น นอกจากนี้ผังเมืองยังสงวนรักษาพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ เช่น พื้นที่เขตป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้มากขึ้นและส่งเสริมการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ส่วนพื้นที่เขตอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ดินรัฐ ล่าสุดคณะอนุกรรมการ ด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการที่มีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เห็นชอบให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบ้านทุ่งงิ้ว เนื้อที่ 500ไร่ขึ้นไป ซึ่งการใช้ประโยชน์ทางผังเมืองไม่เน้นให้ใช้พื้นที่สีม่วงเนื่องจาก คนในพื้นที่ไม่ต้องการให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงจะกำหนดประเภทกิจการหลากหลายเช่นสีแดงพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นต้น ซึ่งมั่นใจว่าจะมีเอกชนเข้าพื้นที่พัฒนาในที่ดินรัฐกันอย่างคึกคักอย่างแน่นอน สำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อาทิ โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ เนื่องจากแนวสายทางผ่านพื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้น1เอ โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองเชียงของ ฯลฯ

มาต่อที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน ครอบคลุม 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านแซว ตำบลป่าสัก ตำบลแม่เงิน ตำบลโยนก ตำบลเวียง และตำบลศรีดอนมูล รวมพื้นที่ 456.86 ตารางกิโลเมตร 291,162.5 ไร่ ส่วนพื้นที่เขตอุตสาหกรรมบนที่ดินรัฐจะเป็นที่ดินส.ป.ก.กว่า 1,000ไร่ขึ้นไป ซึ่งอยู่บริเวณท่าเรือเชียงแสนที่ช่วยส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวทางน้ำไปยังจีนตอนใต้ระยะทางเพียง 300 กิโลเมตร

เนื่องจากเชียงแสนโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวและผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นจึงกำหนดให้เป็นเมืองกระชับ กำหนดพื้นที่รองรับการพัฒนาในตำแหน่งที่เหมาะสมและจำกัดการขยายตัวของชุมชนแบบไร้ทิศทาง ขณะเดียวกันยังกำหนดให้สร้างแลนด์มาร์กเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เน้นรูปแบบการพัฒนาเชิงอนุรักษ์แยกพื้นที่ระหว่างชุมชนเก่าและชุมชนพัฒนาใหม่ ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงมีกิจกรรมบริการให้กับนักท่องเที่ยว สงวนรักษาพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ อนุรักษ์พื้นที่เกษตรชั้นดีและพื้นที่โล่งริมน้ำเพื่อเปิดมุมมองให้เกิดความสวยงาม อีกทั้งยังเน้นอนุรักษ์เมืองเก่า กำหนดพื้นที่พัฒนาโดยมีระยะถอยร่นจากเขตโบราณสถาน ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงระดับอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งการวางผังโครงข่ายระบบคมนาคมเพื่อส่งเสริมความคล่องตัวในการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า

สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย ครอบคลุม 8 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเกาช้าง ตำบลบ้านค่าย ตำบลโป่งงาม ตำบลโป่งผา ตำบลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ ตำบลศรีเมืองชุม และตำบลห้วยไคร้ รวมพื้นที่ 304.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 190,487.5 ไร่ ส่วนพื้นที่รัฐกำหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมจะมี 3 แปลงติดต่อกันติดถนนพหลโยธินซึ่งเป็นที่ดินของโรงงานยาสูบ แม่สายจะโดดเด่นด้านค้าชายแดน และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ จึงวางโครงสร้างของเมืองแบบหลายศูนย์กลาง เน้นการกระจายศูนย์กลางพาณิชยกรรมออกจากศูนย์กลางเดิมและเพิ่มศูนย์กลางพาณิชย์รองแห่งใหม่ นอกจากนี้ยังจัดแบ่งพื้นที่รองรับกิจกรรมด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ จัดระเบียบพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจชายแดนให้สวยงาม สร้างเอกลักษณ์ของพื้นที่ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคไทย-เมียนมาเป็นต้น

นอกจากเชียงรายจะเป็นเมืองค้าชายแดนและการท่องเที่ยวที่น่าจับตาแล้ว ยิ่งขยับเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับสิทธิพิเศษการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ เชื่อว่าที่นี่จะคึกคักมากขึ้น!!!

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,114 วันที่ 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558


กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ