'เพชร ภาณุพัฒนพงศ์' เก็บหุ้น BSM สัดส่วน 0.04% ขยับถือ 5.03%

17 October 2017


ก.ล.ต.ได้รับแจ้งจาก " เพชร ภาณุพัฒนพงศ์" ได้มาหุ้น BSM สัดส่วน 0.04% ขยับถือ 5.03%

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์ ได้มาหุ้นของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ BSM เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2560 จำนวน 0.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จํานวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.03% ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ


BSM เพชร ภาณุพัฒนพงศ์