ยอดตั้งบริษัทใหม่ 9 เดือนแรกปีนี้สูงขึ้นกว่าปีก่อน 14 %

16 October 2017


ยอดตั้งบริษัทใหม่ 9 เดือนแรกปีนี้สูงขึ้นกว่าปีก่อน 14 % ผุดมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นแรงจูงใจสำคัญ ทั้งการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางใน CLMV และ ASEAN ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา จำนวน 6,532 ราย เพิ่มขึ้น8% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ปีก่อน โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนกันยายนนี้จำนวนกว่า 31,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น41% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 522ราย รองลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 442 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 191 ราย ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 143 ราย และธุรกิจการขนส่งสินค้ารวมถึงคนโดยสาร จำนวน 138 ราย ตามลำดับ สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกในเดือนกันยายนนี้ มีจำนวน 1,717 ราย ลดลงจำนวน 132 ราย คิดเป็น 7 % เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2559

ขณะที่ ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ (ม.ค.- ก.ย.2560) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 55,612 ราย มีมูลค่าจดทะเบียนทั้งสิ้น 264,521 ล้านบาท เห็นได้ว่าจำนวน นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 6,625 ราย คิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.- ก.ย.59) ซึ่งมีจำนวน 48,987 ราย ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากภาคการส่งออกสินค้า ภาคการท่องเที่ยว และสัญญาณการพื้นตัวกำลังซื้อในประเทศดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งสอดคล้องกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปีนี้เป็น 3.8% ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อปี โดยเป็นการคงดอกเบี้ยติดต่อกัน 53 เดือน เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังรวมถึงการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางใน CLMV และ ASEAN ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการเกิดความเชื่อในการลงทุนมากขึ้นในปีนี้


ASEAN CLMV บริษัทใหม่ ยอดตั้ง