'บลจ.บัวหลวง' ตัดขายหุ้น DTAC ออก 0.02% เหลือ 4.98%

16 October 2017


ก.ล.ต.ได้รับแจ้งบลจ.บัวหลวง ขายหุ้น DTAC ออกจำนวน 0.02% คงเหลือถือ 4.98%สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2560จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการDtac ก.ล.ต. บลจ.บัวหลวง ขายหุ้น