EARTH ผิดนัดชำระหนี้เหตุอยู่กระบวนการฟื้นฟู

12 October 2017


EARTH เผยอยู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เป็นเหตุให้ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินครบกำหนด 40 ล้านบาท เมื่อ 11 ต.ค.60 รวมถึงหนี้ตั๋วแลกเงินอีก 495 ล้านบาท หุ้นกู้มูลค่า 5.5 พันล้าน

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH แจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการจึงไม่สามารถชำระหนี้สิน โดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯทั้งในรูปแบบหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (บี/อี) และหนี้อื่นๆ ให้แก่เจ้าหนี้ได้ ทำให้บริษัทฯ มีการผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินถึงกำหนดชำระในวันที่ 11 ต.ค. 2560 จำนวน 40 ล้านบาท อีกทั้งมีตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดชำระในช่วงเดือนต.ค. เดือนพ.ย. 2560 และตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดชำระในช่วงเดือนพ.ค.และเดือนต.ค.2561 รวมทั้งหมด 495 ล้านบาทนอกจากนี้่บริษัทฯ ยังอาจผิดนัดหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแล้วของบริษัทฯ ได้แก่ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 ซึ่งมีมูลค่าจำนวน 1,500 ล้านบาทและหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 ซึ่งมีมูลค่าจำนวน 4,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ในระหว่างที่ดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ ยังมีหนี้อื่นๆ อีกที่อาจต้องผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งแนวทางการแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้ต่างๆ บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทันทีที่ศาลอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ EARTH ฟื้นฟูกิจการ