สนช.มีมติเอกฉันท์ขยายเวลา ร่างกฎหมายน้ำ ออกไปอีก 90 วัน

12 October 2017


นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ กรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้(12 ต.ค.2560)ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ออกไปอีก 90 วัน ด้วยคะแนนเสียง 187 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนนเสียง 2 ทั้งนี้เป็นการขยายเวลาครั้งที่ 4 และจะครบกำหนดในวันที่ 25 มกราคม 2561