EEC สื่อสารผ่านเยาวชน

14 October 2017


การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ที่กำลังขับเคลื่อนไปสู่อนาคต จะกลายเป็นมหานครแห่งโอกาสของคนไทย ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภารกิจสำคัญที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาของอีอีซีอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพ มีความรอบรู้และมีศักยภาพในตนเองพร้อมกับการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้อีอีซี เป็นโอกาสที่ดีกว่าของทุกคน ที่สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนในอนาคต การกระตุ้นให้เด็กในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของอีอีซี จึงมีความสำคัญในฐานะรากฐานของการพัฒนาอีอีซี จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นการสื่อสารระดับท้องถิ่น เน้นเด็ก และเยาวชน เพื่อจุดประกายด้านการศึกษา เช่นโครงการ “EEC Kid Camp-เรียนรอบบ้าน รู้รอบโลกกับ EEC”

โครงการที่มุ่งหวังให้เด็กในพื้นที่เห็นและตระหนักถึงโอกาสในอนาคตของตนเองที่กำลังเกิดขึ้น เป็นการช่วยต่อยอดให้เด็กร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอีอีซี ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง กิจกรรม “ประกวดคลิปวิดีโอ เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าใจและเห็นถึงโอกาสแห่งอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีอีซี ด้วยการเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่สนใจ ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมกิจกรรม

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าใจและเห็นถึงโอกาสแห่งอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่อีอีซี พร้อมทั้งสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความเข้าใจนี้ไปยังกลุ่มคนในวัยเดียวกัน และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจโครงข่ายแห่งอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,304 วันที่ 12 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ขอบคุณภาพจาก : http://eecthailand.com/


สือสาร เยาวชน EEC