ทุนธนชาต-แบงก์ธนชาต ขายหุ้น MBK ออก 2.07%

10 October 2017


TCAP-TBANK แจ้งการตัดขายหุ้น MBK รวม 2.07% คงเหลือ 10.99% เพื่อลดสัดส่วนถือหุ้นตามเงื่อนไข ธปท.

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP แจ้งว่า บริษัทฯ และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TBANK ได้ทำการขายหุ้นบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK ในช่วงวันที่ 28 กันยายน 2560 - 9 ตุลาคม 2560 ในจำนวนรวม 35,487,290 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.0778 ของจานวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเอ็มบีเค ทำให้ บริษัทฯ ถือหุ้นเอ็มบีเคคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเอ็มบีเค และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้นเอ็มบีเครวมกันคิดเป็นร้อยละ 9.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเอ็มบีเค

การขายหุ้นเอ็มบีเคดังกล่าว เนื่องจากการที่เอ็มบีเคมีการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ที่ครบกำหนดเวลาที่ต้องจาหน่ายออก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ทาให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นเอ็มบีเคเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ และธนาคารธนชาตจึงได้ขายหุ้นเอ็มบีเคเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นเอ็มบีเคตามเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผัน และปัจจุบันบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการถือหุ้นเอ็มบีเครวมกันในสัดส่วนเดิมก่อนที่เอ็มบีเคจะทำการลดทุนชำระแล้วคือร้อยละ 19.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเอ็มบีเค
พื้นที่ไฟล์แนบ


ธนาคารธนชาต MBK ทุนธนชาต