ตลท.ติดท็อปเทนตลาดหุ้นทั่วโลก ด้านเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนบจ.

9 October 2017


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดอันดับ 1 ใน 10 จากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก 55 แห่ง โดย บจ. ไทยแสดงความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียรายเดียวที่ติดใน 10 อันดับแรก จากรายงานวิจัย “Measuring Sustainability Disclosure 2017” โดย Corporate Knights และ AVIVA เป็นความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด จากเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาที่ถูกจัดอันดับที่ 40

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่างโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการวิจัย “Measuring Sustainability Disclosure 2017” ล่าสุด โดย Corporate Knights และ AVIVA ได้จัดอันดับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก 55 แห่ง ซึ่งตลาดหุ้นไทยติดอันดับ 10 และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียรายเดียวที่ติดใน 10 อันดับแรกของโลก

นางเกศรา มัญชุศรี“ถือเป็นความสำเร็จของตลาดทุนไทยในการร่วมผลักดันพัฒนาการด้านการขับเคลื่อนความยั่งยืน และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล โดยประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจากอันดับที่ 40 ในปี 2556 เป็นอันดับที่ 10 ในปี 2560 โดยรายงานวิเคราะห์ว่า การที่บริษัทจดทะเบียนไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งอัตราการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนหนึ่งมาจากกลไกการส่งเสริมทั้งภาคบังคับคือการรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยสำนักงาน ก.ล.ต. และภาคสมัครใจผ่านการออกแนวปฏิบัติการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เผยแพร่ และอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” นางเกศรากล่าว


นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนในดัชนีระดับสากล Dow Jones Sustainability Indices: DJSI การจัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment: THSI เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ลงทุนที่หวังผลตอบแทนระยะยาว และผู้สนใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และการมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards) แก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ภาคธุรกิจและองค์กรอื่นๆ อีกด้วย

การพิจารณาครั้งนี้ สำรวจจากบริษัทจดทะเบียนไทยขนาดใหญ่จำนวน 92 บริษัท โดยพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 7 ประเด็น ได้แก่ 1) อัตราการลาออกของพนักงาน 2) การใช้พลังงาน 3) การใช้น้ำ 4) การจัดการของเสีย 5) การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 6) อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน และ 7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก ตามรายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 2017” ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ตลาดหลักทรัพย์สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์-ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตลาดหลักทรัพย์ออสโล ประเทศนอร์เวย์ ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์-อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ตลาดหลักทรัพย์โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงาน “Measuring Sustainability Disclosure” จัดทำและเผยแพร่ครั้งแรกปี 2554 เพื่อให้ผู้ลงทุนพิจารณาและรับทราบข้อมูลการจัดอันดับการรายงานความยั่งยืนของตลาดทุนทั่วโลก โดย Corporate Knights สื่อด้านความยั่งยืนของประเทศแคนาดา ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก AVIVA ผู้ลงทุนสถาบันระดับโลก โดยในปีนี้สำรวจบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ จำนวน 6,441 แห่ง จาก 55 ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก


ตลท. ตลาดหุ้น ความยั่งยืน ท็อปเทน