‘ยูโอบี’ชี้ช่องหากำไร ลงทุนตลาดเกิดใหม่

8 October 2017


บลจ.ยูโอบีฯ คลอดกองทุน “อีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต อินคัม ฟันด์” ลงทุนสินทรัพย์หลากหลายของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รับแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ (UEMIF) เปิดขายครั้งแรกในวันที่ 5-12 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นกองทุนแรกในไทยที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย (Multi Asset) ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่มีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจโดดเด่น โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ 5 ปีข้างหน้าจะเติบโต 4.48% เทียบเศรษฐกิจโลกเติบโต 3.6%

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย)นอกจากนี้ทิศทางกำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตดีขึ้นชัดเจน ประกอบกับภาวะดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับตํ่าจะสนับสนุนให้กระแสเงินลงทุนไหลเข้าลงทุนตลาดหุ้นและตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหุ้น ตราสารหนี้ยังอยู่ในระดับตํ่าและมีแนวโน้มเติบโตที่ดีกว่าการลงทุนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

กองทุน UEMIF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ซึ่งบริหารจัดการโดย AllianceBernstein มีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดเพื่อลดความผันผวนพอร์ตการลงทุนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม พอร์ตการลงทุน ณ มิถุนายน 2560 ลงทุนหุ้นประมาณ 72% และ 5 ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนย้อนหลังต่อปีอยู่ที่ 5.59% เทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 5.30%

ทั้งนี้ กองทุน UEMIF แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (UEMIF-A) มีนโยบายพิจารณารับซื้อคืนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UEMIF-N)

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,303 วันที่ 8 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560


ตลาดเกิดใหม่ บลจ.ยูโอบีฯ อีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต อินคัม ฟันด์