เคนยาประตูการค้า-ลงทุน‘แอฟริกา’(จบ)

11 October 2017


เทคโนโลยี เป็นอีกสาขาอุตสาหกรรมหนึ่งที่รัฐบาลเคนยาให้ความสำคัญ โดยได้ร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้อัดฉีดเม็ดเงินมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเคนยาในสาขาดังกล่าว อีกทั้งยังได้สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับสาขาเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่าจะเกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 1.7 หมื่นตำแหน่ง

ปัจจุบัน เคนยาเป็นสมาชิกของเขตการค้าเสรีไตรภาคี (The Tripartite Free Trade Area : TFTA) ที่ครอบคลุมประชากรราว 625 ล้านคน ซึ่งมีข้อตกลงที่ประสานผลประโยชน์ร่วมกันของ 3 กลุ่มในภูมิภาค ได้แก่ ประชาคมแอฟริกาตะวันออก (EAC) ประชาคมการพัฒนาภูมิภาคแอฟริกาภาคใต้ (SADC) และตลาด ร่วมแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้ (COMESA) ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรวมกันมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในเคนยานั้นยังเปิดกว้าง โดยเคนยาถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก มีเครือข่ายการเชื่อมโยงคมนาคมที่ดี มีท่าเรือสำคัญ มีเส้นทางรถไฟและการบินเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งใช้เป็นจุดกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกได้อย่างดี เคนยายังมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ แต่ธุรกิจด้านการโรงแรม รีสอร์ตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ ชาวเคนยานิยมออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ทำให้ธุรกิจร้านอาหารมีโอกาสเติบโตสูง

โอกาสทางการค้าการลงทุนในเคนยาเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพที่สามารถขยายตลาดเข้าไปได้ ถือเป็นการเปิดตลาดการค้าการลงทุนแห่งใหม่ที่น่าสนใจในภูมิภาคแอฟริกา ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเคนยาได้ สำหรับการค้าระหว่างไทยและเคนยาในช่วงปี 5 ที่ผ่านมา (2555-2559) มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 199.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาตลอดเฉลี่ยปีละ 160.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ นํ้าตาลทราย ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก ผ้า กระดาษ เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ สัตว์นํ้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สินแร่ ผักและผลไม้ เป็นต้น

พบกับอัพเดตความเคลื่อนไหวและโอกาสในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลกตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชนไทยได้ที่เว็บไซต์ www.globthailand.com หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อ เสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาคุยกันได้ที่ [email protected]

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,303 วันที่ 8 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560


ลงทุน แอฟริกา การค้า เคนยา