DSIครบ15ปีผลงาน2,373 คดีรุกขยายคดีเพิ่มสิ่งแวดล้อมกู้ยืมเงินยันค้ามนุษย์

3 October 2017


กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545 โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ความปลอดภัย และเน้นดำเนินคดีเพื่อปกป้องและรักษารายได้ของรัฐ

รวมทั้งป้องกัน ปราบปราม ขบวนการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 เป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการปรับปรุงภารกิจและอำนาจหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560 รับผิดชอบดำเนินคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายถึง 37 ฉบับ กว่า100 ฐานความผิดทั้งยังมีคดีพิเศษอื่นๆ ที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้เป็นคดีพิเศษเฉพาะเรื่องอีกด้วย ทำให้อาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ ซึ่งเป็นคดีที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศในด้านต่างๆ มีจำนวนมากขึ้นไปด้วย

ตั้งแต่มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษไปแล้วถึง 2,373 คดี โดยดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว 1,977คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน 396 คดี นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่รับไว้สืบสวนก่อนรับเป็นคดีพิเศษ ถึง 2,514 เรื่องที่ดำเนินการเสร็จ 2,311 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 203 เรื่อง สำหรับลักษณะของอาชญากรรมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับไว้ดำเนินการนั้น แบ่งเป็น 4 กลุ่มคดี ดังนี้

1. ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่อาชญากรรมด้านการเงิน การธนาคาร การภาษีอากร
การฟอกเงิน การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ การคลัง กลุ่มนี้มีการดำเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 716 คดี

2. ด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่อาชญากรรม
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มนี้มีการดำเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 482 คดี3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ได้แก่อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มนี้มีการดำเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 342 คดี

4. ด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ ได้แก่ อาชญากรรมที่เป็นความผิดข้ามชาติ องค์กรอาชญากรรม การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมที่กระทบต่อความมั่นคงประเทศ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และอาชญากรรมพิเศษอื่นๆ กลุ่มนี้มีการดำเนิน คดีไปแล้วทั้งสิ้น 833 คดี

โดยคดีพิเศษที่ดำเนินการแล้วเสร็จนั้น เมื่อนำมาคำนวณมูลค่าความเสียหาย/ผลประโยชน์
ที่ปกป้อง รักษา เรียกคืนให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชนแล้ว มีมูลค่าถึง 350,501 ล้านบาทเศษ ในขณะที่แต่ละปีกรมสอบสวนคดีพิเศษใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านบาทเศษ เท่านั้น

ในระยะเวลา 5-10 ปี ข้างหน้า DSI ได้กำหนดทิศทางการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

1.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
2.ด้านลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินอันเป็นการรฉ้อโกงประชาชน
3.ด้านการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามกระทำความผิดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน หรือ การกระทำความผิดซึ่งมีผู้ทรงอิทธิพลอยู่เบื้องหลังเป็นหลัก สำหรับการบริหารจัดการ DSI ในอนาคต
จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันกับอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงให้เกิดการพัฒนาในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน และมุ่งสร้างคนที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา อย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้วจะมุ่งเน้นในเรื่องการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค ในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษร่วมกันต่อไป

อนึ่ง ในการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ มิได้เป็นผลจากเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพียงหน่วยงานเดียว แต่ยังมีพันธมิตรในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จนเกิดผลดีต่อทางราชการและสังคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษครบรอบ 15 ปี ในวันนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอมอบความภาคภูมิใจนี้แด่พันธมิตร ทุกท่าน และเชิญท่านก้าวเกินไปด้วยกันเพื่อป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมพิเศษที่ทำลายสังคมอันน่าอยู่ของประเทศไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษ อาชญากรรม DSI ป้องกันและปราบปราม