กรมทางหลวงจ่อของบปี62เพิ่ม1.4พันล.ยกระดับความปลอดภัยหน้าร.ร.ทั่วปท.

2 October 2017


กรมทางหลวง จ่อของบปี62กว่า1.4พันล้าน ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนทั่วประเทศต่อหลังลุยทำแล้ว 1,502 แห่ง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลดผู้เสียชีวิตทางถนน 50%


นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดี กรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้กำหนดให้ปีพ.ศ.2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน(Decade of Action for Road Safety) โดยมีเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 50% รวมถึง รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งบริเวณหน้าโรงเรียนถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ปกครองและยานพาหนะเดินทางมารับ-ส่งนักเรียนเป็นประจำ และมีการเดินข้ามถนนตัดกระแสจราจรจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งนั้นกรมทางหลวง ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จึงได้ดำเนินงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยดำเนินการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายเขตโรงเรียน (School Zone) และจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เช่น การตีเส้นช่องทางเป็นสัญลักษณ์ให้ลดความเร็ว (Optical Speed Bar) วัสดุเคลือบผิวจราจรต้านทานการลื่นไถล และเครื่องหมายจำกัดความเร็วบนผิวทาง ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน รวมทั้ง ส่งเสริมความเข้าใจและปลูกฝังการเคารพกฎจราจรของนักเรียนและผู้ปกครองอีกด้วยซึ่งระหว่างปีงบประมาณ 2559 -2561 กรมทางหลวงได้ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 1,502 แห่ง งบประมาณรวมกว่า 789 ล้านบาท โดยหากจำแนกตามรายภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 343 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 455 แห่ง ภาคกลาง 328 แห่ง และภาคใต้ 376 แห่ง อีกทั้ง ในปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 136 แห่ง งบประมาณรวมกว่า 67 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการของบประมาณปี 2562 จำนวน 1,206 แห่ง งบประมาณรวมกว่า 1,436ล้านบาทกรมทางหลวง โรงเรียน ป้ายเขตโรงเรียน