EARTH ขอเลื่อนส่งงบ Q2-ครึ่งปีแรก เป็นครั้งที่สอง

29 September 2017
EARTH ขอเลื่อนนำส่งงบการเงินไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2560 ออกไปอีกระยะหนึ่ง เหตุศาลล้มละลายกลางเพิ่งมีคำสั่งตั้ง "อีวาย" เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูเมื่ 21 ก.ย.60บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH แจ้งว่า บริษัทฯ ขอเลื่อนนำส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2560 เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (อีวาย) เป็นผู้ทำแผน เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2560

ขณะนี้อีวายเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ด้วยเหตุที่อีวายเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทำแผนของบริษัทฯ และจะต้องประสานงานกับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนั้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้้น ทำให้บริษัทฯมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการนำส่งงบการเงิน สำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2560 ออกไป
สักอีกระยะหนึ่ง

ก่อนหน้านี้ EARTH ขอเลื่อนนำส่งงบการเงินดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 29 ก.ย.2560 จากเดิมต้องนำส่งงบการเงินภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ EARTH