มช.ตั้งศูนย์เศรษฐกิจดิจิตอล เพิ่มมูลค่าอุตฯภาคเหนือ

4 October 2017


มช.เปิดศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอล DISC เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการปรับตัวจะก้าว เข้าสู่การเป็น Smart City ในยุค Digital Economy มีแนวคิด Smart City ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดชุมชนเมือง
ที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เมืองน่าอยู่ และใช้ทรัพยากรเมืองที่มีอยู่น้อยที่สุดแต่ได้รับประสิทธิภาพมากที่สุด โดยผ่านการเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองแบบบูรณาการ ผ่านระบบ IT ผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิตอล และสามารถช่วยให้การบริหารจัดการเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยได้ดำเนินงาน โครงการศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (Lanna Digital Economy) โดยเป็นการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์ ไปช่วยเหลือชุมชนและอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและการจัดจำหน่ายและการตลาดซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิตอลในพื้นที่ภาคเหนือ กับอุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ เพื่อให้อุตสาหกรรมดิจิตอลสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและสังคมได้

“นอกจากนี้ ยังจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการ ชุมชน และบุคคลทั่วไป รวมทั้งการสร้างกิจกรรมการนำร่องในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน จำนวน 100 ราย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีการจัดหลักสูตรบ่มเพาะที่เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาและผู้ประกอบการใหม่ โดยใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม จำนวน 25 workshop รวมมีผู้เข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น 1,175 คน”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,301 วันที่ 1 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเหนือ มช. ศูนย์เศรษฐกิจดิจิตอล