โพลชี้ สัมพันธ์"นักการเมือง"กับ"รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์"ยังไม่ดี

23 September 2017


จากการที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ประชุม ครม.สัญจร จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยมีนักการเมืองจากพรรคชาติไทยพัฒนามาต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็น ทำให้หลายฝ่ายจับตามองท่าทีของนักการเมืองต่อรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์อย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “นักการเมืองกับรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์” “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,149 คน ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้1)  ประชาชนมองบทบาทนักการเมืองไทยในสมัยรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?

อันดับ 1 ถูกควบคุม ไม่สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได้มากนัก 82.33%

อันดับ  2 ไม่ค่อยสร้างความวุ่นวาย ทะเลาะเบาะแว้งกัน   72.50%

อันดับ 3 ยังแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งขั้วทางการเมืองอย่างชัดเจน 66.23%

อันดับ 4 แสดงออกได้ไม่เต็มที่ ไม่มีบทบาท  51.87%

อันดับ 5 บางกลุ่มยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์ มีข่าวให้เห็น 50.04%

 

2)  นักการเมืองและรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร?

นักการเมืองควรปฏิบัติต่อรัฐบาล  

1.เคารพกติกา อยู่ภายใต้กฎหมาย 65.62%

2.แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 62.14%

3.ไม่ปลุกปั่น ยั่วยุ สร้างกระแส 55.53%

รัฐบาลควรปฏิบัติต่อนักการเมือง

1.เปิดโอกาส รับฟังความคิดเห็น 72.85%

2.ยุติธรรม เสมอภาค ไม่สองมาตรฐาน 61.79%

3.ปลดล็อคพรรคการเมือง ให้ทำกิจกรรมได้ 49.00%

 

3) ประชาชนคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ เป็นอย่างไร?

อันดับ 1 ไม่ค่อยดี  38.03%  เพราะ ยังไม่เห็นการทำงานร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม มีการวิพากษ์วิจารณ์ ออกมาโต้แย้ง เห็นต่าง ไม่ลงรอยกัน ฯลฯ

อันดับ 2  ดีพอสมควร 36.64% เพราะ ไม่มีการเคลื่อนไหว ชุมนุม เรียกร้อง ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ฯลฯ

อันดับ 3  ไม่ดีเลย  17.85%  เพราะ รัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหว จัดกิจกรรมทางการเมือง นักการเมืองถูกควบคุม ปิดกั้น ขัดแย้งกัน ฯลฯ

อันดับ 4  ดีมาก 7.48%  เพราะ มีการทำสัญญาประชาคมร่วมกัน ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น สนับสนุนการทำงานของรัฐบาล ฯลฯ

 

4)  จากการที่พล.อ.ประยุทธ์ ลงพื้นที่ ครม. สัญจร จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยมีนักการเมืองจากพรรคชาติไทยพัฒนามาต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็น ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีดังกล่าว

อันดับ 1 เป็นตัวแทนของประชาชน สะท้อนปัญหาให้นายกฯ ได้รับรู้  69.28%

อันดับ 2  เป็นเรื่องปกติ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เจ้าของพื้นที่ต้องออกมาต้อนรับ  63.88%

อันดับ 3 ทำให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น สื่อให้เห็นภาพความปรองดอง 52.57%


 


รัฐบาล สวนดุสิตโพล นักการเมือง พล.อ.ประยุทธ์