บลจ.บัวหลวง ปาดหุ้น UV ขาย 0.01% เหลือถือ 4.99%

22 September 2017


ก.ล.ต.ได้รับแจ้งจากบลจ.บัวหลวงขายหุ้น UV สัดส่วน 0.01% คงเหลือถือหุ้น 4.99%

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง จำกัด รายงานจำหน่ายหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2560 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


บลจ.บัวหลวง UV