EFORLถูกฟ้องแพ่งมูลค่า 385 ล้านบาท

21 September 2017


EFORL เผยได้รับหมายเรียกศาลแพ่งกรุงเทพใต้ "วีระพนธ์ จักรไพศาล" ฟ้องข้อหาหรือฐานความผิด การซื้อขายเป็นโมฆะ ร่วมคืนเงิน 385 ล้านบาท ศาลนัดสืบพยานโจทก์ 13 พ.ย.60

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับหมายเรียกของศาลแพ่งกรุงเทพใต้และสำเนาคำฟ้องของนายวีระพันธ์ จักรไพศาล เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัทเป็นจำเลยที่ 1 เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.1605/2560 ข้อหาหรือฐานความผิด การซื้อขายเป็นโมฆะ เพิกถอนการโอนหุ้นที่เป็นโมฆะ ร่วมกันคืนเงินทั้งหมด จำนวนทุนทรัพย์ 385,769,233 บาท ศาลนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ วันที่ 13 พ.ย.2560 เวลา 9.00 น.

 

การฟ้องร้องคดีดังกล่าวบริษัทในฐานะจำเลยที่ 1 ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 4,400,000 หุ้น ราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 242 ล้านบาท ให้แก่โจทก์ตามคำแนะนำของจำเลยที่ 2 ซึ่งบริษัทแต่งตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้แนะนำนักลงทุนให้แก่บริษัท โดยให้ทำหน้าที่ติดต่อแนะนำให้นักลงทุนซื้อหุ้น และประสานงานกับนักลงทุนจนกว่าบริษัทจะได้รับชำระเงินและนักลงทุนจะได้รับหุ้นถูกต้องครบถ้วน ซึ่งบริษัทเคยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2558 โดยบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนได้รับเงินตามสัญญาและดำเนินการโอนหุ้นให้แก่โจทก์ครบถ้วนถูกต้องโดยเจตนาสุจริตตามหลักการทำสัญญาซื้อขาย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการยื่นคำให้การแก้คดีต่อศาลและต่อสู่คดีตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปดับบลิวซีไอ อีฟอร์แอลเอม ศาลแพ่งกรุงเทพใต้