'วิษณุ' ชงรัฐตรวจสอบเข้มการทำงานอปท.

21 September 2017


"วิษณุ" นั่งหัวโต๊ะ ถกคณะกรรมการกระจายอำนาจท้องถิ่น รับทราบผลสัมมนา ชงรัฐบาลเข้มงวดตรวจสอบการทำงานอปท.

- 21 ก.ย. 60 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ครั้งที่ 5/2560 โดยที่ประชุมรับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ดำเนินการจัดทำประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอให้พิจารณาลงนามในประกาศ และ สปน.จะดำเนินการโอนเงินรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในงบปีประมาณ 2560 ต่อไป ทั้งนี้ ได้กำหนดให้จัดพิธีมอบรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 27 ก.ย. 60 ที่หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชสีมา กทม.

นอกจากนั้นที่ประชุมยังรับทราบสรุปผลการสัมมนาวิชาการบริบทใหม่ของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60 ที่ผ่านมา ที่เสนอให้รัฐบาลควรเข้มงวดในการตรวจสอบท้องถิ่น โดยส่วนราชการควรลงมาสำรวจการดำเนินงานต่างๆ ของ อปท. และการประเมินการกระจายอำนาจทั้งท้องถิ่น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคที่ถ่ายโอนเงิน พร้อมทั้งทิศทางใหม่ของการกระจายอำนาจ ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาประเทศในบริบทใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 หรือสังคมนวัตกรรม โดยปรับเปลี่ยนบทบาท อปท. ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ข้างหน้าด้วย

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยได้มอบหมายคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดำเนินการ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท.เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป


วิษณุ เครืองาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) อปท.