ศาลสั่งแล้ว! อนุมัติแผนฟื้นฟู EARTH มอบดาบ”ลูกหนี้” คุมบริษัทเบ็ดเสร็จ

21 September 2017


 

---21 ก.ย.60--- ศาลล้มละลายกลาง  มีคำสั่งให้บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามคำร้องขอ พร้อมตั้งบริษัทอีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด(EY)ที่ลูกหนี้และเจ้าหนี้สถาบันการเงินร่วมกันเสนอให้เป็นผู้ทำแผนและบริหารแผน ซึ่งหลังจากนี้ทางบริษัท EY ในฐานะผู้ทำแทนและบริหารแผนของเอิร์ธต้องประสานงานกับเจ้าพนักงานพิทักษ์(จพท.) กรมบังคับคดี


ขณะเดียวกัน EY ต้องหารือกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ และผู้บริหารของลูกหนี้เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ได้ แถลงไว้ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัท EY แถลงรับรองต่อเจ้าหนี้ว่าจะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการให้แล้วเสร็จภายใน 2เดือน ภายหลังจากศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการและโฆษณาคำสั่งลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทั้งนี้ ในหลักการกฎหมายกำหนดให้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเป็นเวลา 3เดือน และเปิดช่องให้เลื่อนได้ 2ครั้ง ๆ ละ 1 เดือน แต่กรณีของบริษัทEYในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของเอิร์ธนี้แล้วแต่ความสามารถของผู้จัดทำแผน


ลูกหนี้ ศาล เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ EARTH