ไทยเตรียมเปิดเวทีถกรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน

19 September 2017






พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ 39 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ กับรัฐมนตรีประเทศบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (AMAF +3) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28 – 29 ก.ย. 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

"ไทยตั้งเป้าผลักดันนโยบายประมงอาเซียนให้กลุ่มอาเซียนเร่งดำเนินการให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่วนประเด็นหารือที่สำคัญในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน อาทิ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ มาตรฐานพืชสวนและพืชอาหารของอาเซียน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ค่าปริมาณสารพิษตกค้าง มาตรฐานปศุสัตว์ และมาตรฐานฮาลาล เป็นต้น"

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า เตรียมนำเสนอ 4 โซนนิทรรศการในการประชุมรัฐนตรีเกษตรอาเซียนที่เชียงใหม่ ได้แก่ นิทรรศการ“เกษตรยั่งยืนแห่งภูมิภาคอาเซียน” โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยะภาพของ ร.9 และ ร.10 ในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ  โซนนิทรรศการ 50 ปีอาเซียน และโซนนิทรรศการและผลงานด้านการเกษตรของไทย เช่น การแก้ไขปัญหาการทำประมงอย่างยืนของไทย


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อาเซียน รัฐมนตรีเกษตร AMAF +3