ครม.ไฟเขียวส่งร่างพ.ร.บ. อีอีซีให้สนช.พิจารณา

19 September 2017


นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 19 ก.ย.60) มีมติเห็นชอบให้ส่งร่างพ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ...(อีอีซี) ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปรับปรุงแล้ว เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการประสานกับวิปสนช. เพื่อเริ่มกระบวนการบรรจุวาระเข้าพิจารณาในสนช. ซึ่งครม. มอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมการนำเสนอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว และชี้แจงในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับอีอีซีในสนช.ต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาอีอีซีของรัฐบาล โดยพ.ร.บ. อีอีซี เป็นองค์ประกอบสำคัญด้านกฎหมาย ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอีอีซีที่ต่อเนื่องยั่งยืนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความมั่นใจให้ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชนผู้ประกอบการ นักลงทุนภายในและภายนอกประเทศ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อื่นๆของประเทศต่อไป


ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก