สวนดุสิตโพลสำรวจ“ทิศทางการเมืองไทย”ในสายตาประชาชนสนใจวันเลือกตั้ง

17 September 2017


จากเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองไทยในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกฎหมายลูก การกำหนด วันเลือกตั้ง และการตั้งรัฐบาลแห่งชาติล้วนมีผลต่อการกำหนดทิศทางของการเมืองไทยทั้งสิ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวในช่วงนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1) จากเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองไทยในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกฎหมายลูก การกำหนด วันเลือกตั้ง และการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร?
อันดับ 1 เป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่ออนาคตของบ้านเมือง ควรพิจารณาให้รอบคอบ 74.57%
อันดับ 2 อยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทุกๆด้าน 65.01%
อันดับ 3 อยากให้มีการเลือกตั้ง ประเทศเป็นประชาธิปไตย 60.50%

2) 3 อันดับ เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองไทยที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด
อันดับ 1 การกำหนดวันเลือกตั้ง 81.88%
อันดับ 2 การตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 68.35%
อันดับ 3 การออกกฎหมายลูก 55.73%3) จากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ จะทำให้ความสนใจของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทยเป็นอย่างไร?
อันดับ 1 สนใจเพิ่มขึ้น 38.07% เพราะ การเมืองมีผลต่อประเทศชาติและประชาชน สถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น นักการเมืองออกมาเคลื่อนไหว อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ฯลฯ
อันดับ 2 สนใจเหมือนเดิม 31.55% เพราะ ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจำ การเมืองเป็นเรื่องสำคัญ อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ฯลฯ
อันดับ 3 สนใจน้อยลง 30.38% เพราะ ไม่คาดหวังกับการเมือง เป็นเกมการเมือง มีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง สนใจเรื่องปากท้องมากกว่า ฯลฯ

4) ประชาชนคิดว่าการเมืองไทยจะมีทิศทางอย่างไร?
อันดับ 1 เหมือนเดิม 47.88% เพราะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าใครจะเข้ามาก็เหมือนเดิม ยังไม่มีการเลือกตั้ง ยังมีปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ
อันดับ 2 ดีขึ้น 31.92% เพราะ มีการทำงานเป็นระบบ วางแผนระยะยาว ดำเนินงานตามโรดแมป กำลังจะมีการเลือกตั้ง มีบทเรียนจากในอดีตที่ผ่านมา ฯลฯ
อันดับ 3 แย่ลง 20.20% เพราะ ความขัดแย้งฝังรากลึก เป็นเรื่องของอำนาจผลประโยชน์ นักการเมืองหน้าเดิม ยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ฯลฯ

5) ในช่วงระยะนี้นักการเมืองไทยควรมีบทบาทอย่างไร?
อันดับ 1 เป็นนักการเมืองที่ดี ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 72.86%
อันดับ 2 ไม่ออกมาเคลื่อนไหว สร้างความวุ่นวาย 67.18%
อันดับ 3 ติดตามสถานการณ์บ้านเมือง เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง 55.82%


การเมือง สวนดุสิตโพล ประชาชน