"S-Curve KM for Startup" พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ล้านนาเชื่อมโยงระบบดิจิทัล

16 September 2017


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ “กิจกรรมการสร้างกระบวนทัศน์ กลุ่ม Startup ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve KM for Startup) ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงระบบดิจิทัล (Lanna Digital Economy for SMEs)

นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า “กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีนักธุรกิจที่อยากย้ายถิ่นฐานมาทำธุรกิจในภาคเหนือเพิ่มขึ้น มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้นำอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าต่ำและติดอยู่ในกับดักรายได้ ปานกลาง (middle income trap)  ขณะเดียวกันนโยบายรัฐบาลก็มีการกระตุ้นให้ เกิดการสร้าง Startup หรือ ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลที่มีการ เติบโตของธุรกิจแบบก้าวกระโดด และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงด้วยการสร้างนวัตกรรมทางโมเดลธุรกิจ

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมดิจิทัลกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จึงเกิดแนวคิดการดำเนินโครงการสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงระบบดิจิทัล ( Lanna Digital Economy for SMEs) รวมถึงการสร้างบุคลากรพัฒนาการจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) กลุ่ม Startup ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve KM for Startup) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตาม แนวทาง New S-Curve ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ที่ประสบความสำเร็จเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการแนะนำผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มStartup ให้ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่สั้นขึ้น”

ภายในงานมีการสาธิต “ระบบผู้เชี่ยวชาญ” การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผ่านโปรแกรม Chatbot โดยนายศิวรัชต์ มาลาเพชร  SYNAPES (Thailand) CTO and Co-founder, การบรรยาย “ต้นแบบองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve  เพื่อการประยุกต์ในการประกอบกิจการกลุ่ม Startup” โดย ผศ.ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ คณบดี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  การเสวนา “การสตาร์ทอัพธุรกิจ และการดึงดูดนักลงทุน” โดยพันเอก ดร. รอยบุญ  เลาหะวิไลย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิริทนง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท เอเซีย อินเตอร์ เฮ้าส จำกัด นายไพบูลย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ เจ้าของธุรกิจ บริษัท 10 กันยา จำกัด คุณอรอนงค์ วสันติอุปโภคากร ที่ปรึกษาทางการเงิน รับจัดหาแหล่งเงินทุน สินเชื่อธนาคาร  และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Startup Pitching ภายใต้หัวข้อ “Start it up ระดมทุนสตาร์ทอัพอย่างมีชั้นเชิง”  โดยมีผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม นักธุรกิจรุ่นใหม่ ล้านนา ภาคเหนือ