เปิดโครงสร้าง! ภาษีใหม่ ‘เหล้า-เบียร์-บุหรี่-น้ำหวาน’

16 September 2017


ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 กันยายน 2560 ประกาศกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ลงนามโดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ในรายการสินค้าสุราชนิดต่างๆ คำนวณบนฐานราคาขายปลีกแนะนำ อัตราภาษีตามมูลค่าคิดเป็นร้อยละและตามปริมาณคิดตามหน่วยละต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธ์ และยึดตามราคา

 

สุราแช่ แยกเป็น

(1)เบียร์ อัตราตามมูลค่าร้อยละ 22 ตามปริมาณหน่วยละ 430 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอร์บริสุทธิ์

(2) ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น แบ่งเป็น 1.ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ตามมูลค่าร้อยละ 0  และหน่วยละ 1,500 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 2.ราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณหน่วยละ 1,500 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(3)ไวน์องุ่น ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี และมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร ตามมูลค่าร้อยละ 10  ตามปริมาณ หน่วยละ 150 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  ไวน์องุ่นชนิดอื่นๆ แยกเป็น1.ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ตามมูลค่าร้อยละ 0  ตามปริมาณ หน่วยละ 900 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 2.ราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณหน่วยละ 900 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ไวน์องุ่นที่นอกเหนือจากนี้ ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณหน่วยละ 150 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

 

รายการต่อมา สุรากลั่น ชนิดสุราขาว ตามมูลค่าร้อยละ 2 ตามปริมาณหน่วยละ 155 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ สุราชนิดอื่นๆยกเว้นสุราสามทับใช้เพื่ออุตสาหกรรม หรือการแพทย์ หรือเภสัชกรรม หรือ วิทยาศาสตร์ที่ไม่เสียภาษี ให้เก็บตามมูลค่าร้อยละ 20 ตามปริมาณหน่วยละ 255 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

 

ยาสูบตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  บุหรี่ซิกาแรต ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 60 บาท ตามมูลค่าร้อยละ 20 ตามปริมาณมวนละ  1.20 บาท ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท ตามมูลค่าร้อยละ 40 ตามปริมาณมวนละ 1.20 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ตามมูลค่าร้อยละ 40 ตามปริมาณมวนละ 1.20 บาท อัตราเดียวทุกประเภทราคาบุหรี่ซิการ์ ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณหน่วยละ 1.20 บาท ยาเส้นปรุง ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณกรัมละ 1.20 บาท
ไพ่จัดเก็บ 2 ชนิด คือไพ่ป็อก 100 ไบเก็บ 30 บาท และไพ่อื่นๆ 100 ใบ เก็บ 2 บาท
ภาษีน้ำหวาน

แบ่งการจัดเก็บออกเป็น 2 ชนิด คือ 1.น้ำแร่เทียม น้ำโซดา และน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 0

 

1.น้ำแร่ และน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวาน อื่นๆ หรือที่ปรุงรสและเครื่องดื่มอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผัก ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณต่อลิตรจัดเก็บตามค่าความหวาน 5 ระดับ และ ตามระยะเวลา แบ่งเป็น

 

ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30  กันยายน 2562

 

ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาลหรือ ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 0

 

ที่มีปริมาณน้ำตาล 6-8 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 0.10 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 แต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณต่อลิตร 0.30 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน 14 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 0.50บาทที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณต่อลิตร 1 บาท
ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30  กันยายน 2564

ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาลหรือ ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 0
ที่มีปริมาณน้ำตาล 6-8 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 0.10 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 แต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณต่อลิตร 0.30 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน 14 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 1 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 มิลลิกรัม แต่ไม่เกิน 18 มิลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณต่อลิตร 3 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณต่อลิตร 5 บาท

 

ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2566

 

ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาลหรือ ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 0

 

ที่มีปริมาณน้ำตาล 6-8 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 0.30 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 แต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณต่อลิตร 1 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน 14 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 3 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณต่อลิตร 5 บาท

 

ระยะที่ 4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 

ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาลหรือ ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 0

 

ที่มีปริมาณน้ำตาล 6-8 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 1 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 แต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณต่อลิตร 3 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14  ตามปริมาณต่อลิตร 5 บาท 

ประเภทน้ำผลไม้ที่รวมถึงเกรปมัสต์ และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและเติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆหรือไม่ก็ตาม จัดเก็บดังนี้

 

ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30  กันยายน 2562

 

ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาลหรือ ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร ตามมูลค่าร้อยละ 10  ตามปริมาณต่อลิตร 0

 

ที่มีปริมาณน้ำตาล 6-8 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 0.10 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 แต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 0.30 บาท

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน 14 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 0.50บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 1 บาท

 

ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30  กันยายน 2564

 

ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาลหรือ ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 0

 

ที่มีปริมาณน้ำตาล 6-8 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 0.10 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 แต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 0.30 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน 14 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10  ตามปริมาณต่อลิตร 1 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 มิลลิกรัม แต่ไม่เกิน 18 มิลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 14 ตามปริมาณต่อลิตร 3 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 5 บาท

 

ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2566

 

ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาลหรือ ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร ตามมูลค่าร้อยละ 10  ตามปริมาณต่อลิตร 0

 

ที่มีปริมาณน้ำตาล 6-8 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10  ตามปริมาณต่อลิตร 0.30 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 แต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 1 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน 14 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 3 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 5 บาท

 

ระยะที่ 4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 

ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาลหรือ ปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 0

 

ที่มีปริมาณน้ำตาล 6-8 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 1 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 แต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 3 บาท

 

ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิกรัม ตามมูลค่าร้อยละ 10 ตามปริมาณต่อลิตร 5 บาท

 

 

กิจการบันเทิงเพื่อการหย่อนใจ

 

บริการประเภทสถานบันเทิงต่างๆที่มีดนตรี ไนท์คลับ เธค ผับ รวมถึงสถานที่อาบตัวอบตัวนวดตัวที่มีผู้ให้บริการ(อาบอบนวด) คิดภาษีร้อยละ 10

 

สนามแข่งม้า เก็บจาก 2 ส่วน คือ ค่าผ่านประตู ร้อยละ 20 และเงินรางวัลจากผู้แทงม้าถูกร้อยละ 20

 

สนามกอล์ฟ เก็บจาก ค่าสมาชิก ร้อยละ 10 และค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ ร้อยละ 10

 

ขณะที่กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ ในกิจการโทรคมนาคม ตามมูลอัตราร้อยละ 0


ภาษี สรรพสามิต เบียร์ บุหรี่ เหล้า น้ำหวาน