ปชช.ไม่เชื่อ! ขึ้นภาษี 'เหล้า-บุหรี่' ทำให้ยอดคน 'ดื่ม-สูบ' ลดลง

16 September 2017


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่มีอายุ 20  ปีขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.28 ระบุว่า ทราบ/เคยได้ยิน ขณะที่ร้อยละ 38.72 ระบุว่า ไม่เคยทราบ/ไม่เคยได้ยิน

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.92 ระบุว่า เห็นด้วยมาก  ร้อยละ 20.32 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย  ร้อยละ 8.56 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย  ร้อยละ 20.88  ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 10.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยในจำนวนผู้ที่เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย ให้เหตุผลว่า จะทำให้สามารถควบคุมได้อย่างเป็นระบบ จะได้ช่วยลดจำนวนคนดื่ม/สูบให้น้อยลง ไม่ดีต่อสุขภาพและผู้บริโภค อยากให้คนเลิกดื่ม/สูบ เด็กและเยาวชนจะได้ไม่มีกำลังเงินในการซื้อจะได้ลดจำนวนการผลิตลง เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ฟุ่มเฟือย จะทำให้มีรายได้เข้ารัฐบาลมากขึ้นและรัฐบาลจะได้นำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่ค่อยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเลย ให้เหตผลว่าขึ้นภาษีแพงเกินไป ซึ่งปกติก็ราคาแพงอยู่แล้ว ถ้าภาษีสุรา/ยาสูบเพิ่มขึ้น ภาษีสินค้าอื่นๆ ก็จะขึ้นตามไปด้วยค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ผู้บริโภคเดือดร้อน มีผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย  สงสารร้านค้า ค้าขายยากขึ้น ขึ้นราคาอย่างไรก็ยังบริโภคเหมือนเดิมและต่อให้ปรับอย่างไรก็ซื้ออยู่ดี ไม่ได้ทำให้คนดื่ม/สูบ น้อยลง เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ประชาชนจะซื้อของหนีภาษีมากขึ้น เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบจะสามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภค (ดื่มหรือสูบ)ได้หรือไม่นั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.20 ระบุว่า ไม่สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้เลย รองลงมา ร้อยละ 27.92 ระบุว่า สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 16.64 ระบุว่า สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้ค่อนข้างมาก ร้อยละ 8.08 ระบุว่า สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้มาก ร้อยละ 0.24 ระบุ อื่น ๆ ได้แก่ สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้ปานกลาง และร้อยละ 1.92 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจกลางคืน และผู้บริโภค (ดื่มหรือสูบ) มากน้อยเพียงใดนั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 12.80 ระบุว่า ทำให้เกิดผลกระทบมาก  รองลงมา ร้อยละ 18.80 ระบุว่า ทำให้เกิดผลกระทบค่อนข้างมาก ร้อยละ 27.52 ระบุว่า ทำให้เกิดผลกระทบค่อนข้างน้อย ร้อยละ 34.40 ระบุว่า  ไม่ทำให้เกิดผลกระทบเลย ร้อยละ 0.72 ระบุ อื่น ๆ ได้แก่ ทำให้เกิดผลกระทบปานกลาง  และร้อยละ 5.76 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ

 

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ จะทำให้มีสินค้าหนีภาษีเพิ่มขึ้น มากน้อยเพียงใดนั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.04 ระบุว่า เพิ่มขึ้น รองลงมา ร้อยละ 2.80 ระบุว่า ลดลง ร้อยละ 18.08 ระบุว่า เท่าเดิม และร้อยละ 10.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจภาษี นิด้าโพล บุหรี่ เหล้า ดื่ม สูบ