‘จัดซื้อจัดจ้างเทศบาล ชะงักทั่วประเทศ’

18 September 2017


พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาล อบต. “ฐานเศรษฐกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ์ นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งจะบอกกล่าวถึงความเดือดร้อนของเทศบาลทั่วประเทศในขณะนี้

ประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง++ผลกระทบจากพ.ร.บ.นี้
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทั่วประเทศรวมทั้งทุกหน่วยงานของรัฐต้องหยุดชะงักทันที เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในระเบียบใหม่ แม้จะคล้ายแบบเดิม แต่มีรายละเอียดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกำหนดบทลงโทษกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องโทษปรับ และจำคุก 1-10 ปี เมื่อมีบทลงโทษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งกฎกระทรวง เพิ่งออกมาเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา จึงต้องใช้เวลาในการศึกษา เพราะที่ผ่านมา การจัดซื้อจัดจ้างจะใช้ระเบียบการจัดซื้อพัสดุของกระทรวงมหาดไทย เมื่อเปลี่ยนมาใช้ของกรมบัญชีกลาง จึงต้องใช้เวลาศึกษาอย่างรัดกุม

++ขั้นตอนเปลี่ยนไปแค่ไหน
เดิมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลแต่ละแห่งตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย จะมีขึ้นตอนคือ 1.ตกลงราคา 2.สอบราคา 3.ประกวดราคา 4.การจัดซื้อพิเศษ โดยการตกลงราคา จะเริ่มที่ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 แสนบาท และต่อมาขยายเป็นไม่เกิน 5 แสนบาท ส่วนการสอบราคา กำหนดราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท หากเกินกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องทำการประกวดราคา แต่การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ของกรมบัญชีกลาง จะใช้วิธีเชิญชวนทั่วไป เชิญชวนเจาะจง และการคัดเลือก หากผู้รับผิดชอบทำผิดขั้นตอน อาจต้องการลงโทษด้วย แม้ไม่มีเจตนาก็ตาม

++สมาชิกร้องเรียนอย่างไร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีกว่า 7,000 แห่ง เป็นเทศบาลกว่า 2,000 แห่ง ในจำนวนนี้ เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตฯประมาณ 2,000 แห่ง ทุกแห่งได้ผลกระทบจากพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการหลังวันที่ 23 สิงหาคม หยุดชะงักงันทันที และห้วงเวลาปลายเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงปลายปีงบประมาณพอดี ซึ่งทำให้เกิดปัญหางบค้างท่อขึ้นมาได้

++แก้ปัญหาทุจริตได้หรือไม่
แม้กระทรวงการคลัง จัดทำ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ผ่านกรมบัญชีกลางออกมา โดยมีเป้าหมายขจัดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน แต่องค์กรท้องถิ่นก็ไม่ได้ทุจริตทุกราย แต่ต้องมาปฏิบัติระเบียบใหม่ ซึ่งหากทำไม่ถูกต้องตามขั้นตอนใหม่ มีโทษปรับและจำคุก แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะมีเจตนาป้องกันการทุจริต แต่ไม่ดูบริบทการปฏิบัติว่า อาจเกิดจากการหลงลืม หรือ อาจไม่เข้าใจวิธีการ ก็อาจต้องการลงโทษ ปรับ จนถึงจำคุก ซึ่งควรจะดูเจตนาว่า จ้องจะทุจริตหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมกำลังประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อขอให้ส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายวิธีการที่ถูกต้องตามระบียบใหม่ ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุแต่ละแห่ง ขอเปลี่ยนตำแหน่งงานไปทำหน้าที่อื่นหรือลาออก เพราะไม่อยากได้รับโทษหากปฏิบัติไม่ถูกขั้นตอน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,297 วันที่ 17 - 20 กันยายน พ.ศ. 2560


จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาล หน่วยงานของรัฐ