สนช.จับมือสถาบันอาหารปั้นนวัตกรรมอาหารไทยสู้ตลาดโลก

15 September 2017


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “ประกาศแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย” (Thailand Food Innovation Trends Announcement) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทย และพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยวิจัยต่างๆ ผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ (new business model) ซึ่ง “นวัตกรรมในธุรกิจอาหาร” จะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลก

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานในพิธีเปิด “งานประกาศแนวโน้มนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย และการแข่งขันนวัตกรรมอาหารในเมือง” (Thailand Food Innovation Trends Announcement) ว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศเกิดการตื่นตัว และหันมาพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอาหารของประเทศในอนาคต ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหาร ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพราะอุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยถือเป็นประเทศอันดับ 1 ที่มีการส่งออกสินค้าอาหารไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน และถือว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าอาหารไปทั่วโลกสูงเป็นอันดับ 13 ชักนำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยมากกว่า ประมาณ 830,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดของประเทศ

ทั้งนี้ อันเป็นผลจากรากฐานและจุดแข็งของประเทศในด้านปริมาณ และความหลากหลายของวัตถุดิบกอปรกับผู้ประกอบการในภาคการผลิตมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจำต้องให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากเดิมไปสู่ “การพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร” ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ตั้งแต่การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) และการพัฒนาการบริการในอุตสาหกรรมอาหาร ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและกระแสสังคมทั่วโลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปดร.อรรชกากล่าวต่อว่า งานประกาศแนวโน้มนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทยในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ สนช. มุ่งหวังที่จะเผยแพร่ทิศทางและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงหลักของอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยเกิดการรับรู้และตื่นตัว เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์นำร่องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดกระแสแนวโน้มหลัก รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต ซึ่งหากได้ลงไปศึกษาในรายละเอียดและเฝ้าติดตามต่อไป ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน

มาตรการต่างๆ ให้ทันท่วงทีกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 อีกทั้งยังจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการกระตุ้นให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมทั้งในระดับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการสินค้าและบริการนวัตกรรมด้านอาหาร (Innovation Food Product & Service Showcase) ที่สอดคล้องกับแนวโน้มนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย และการแข่งขันปรุงอาหาร “Thailand Innovative Urban Food Challenge” ครั้งแรกของประเทศไทย กว่า 30 เมนู!! ที่สามารถตอบโจทย์เมนูอาหารของคนเมือง ซึ่งปรุงจากวัตถุดิบที่หาได้จากร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้าน และสามารถนำสูตรเมนูที่สนใจกลับไปทำทานเองที่บ้านได้อีกด้วยไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ในช่วงเวลา 16.00 - 18.30 น. คือ “การประกาศแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย” (Thailand Food Megatrends 2018-2028) และกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหาร “Thailand Innovative Urban Cooking Show” โดยเชฟวิวแมน ลีออง (Celebrity Chef รายการ Tops Chef Thailand, ประธานองค์กร World Chefs Without Borders สมาคมเชฟโลก)

ปิดท้ายด้วย กิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารในเมืองโดยเชฟมืออาชีพ และกิจกรรมการเล่มเกมส์และแจกของรางวัลพิเศษมากมายแก่ผู้โชคดี ซึ่ง สนช.หวังว่า ผู้ที่ได้เข้าร่วมงานในวันนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการอาหาร แล้วยังจะได้สนุกสนานและมีความสุขกับเมนูอาหารต่างๆ ที่นำมาโชว์ในวันนี้อีกด้วยสถาบันอาหาร นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรม