ธปท.ผนึกแบงก์-นอนแบงก์ เชื่อมโยง e-Wallet กับพร้อมเพย์

15 September 2017


ธปท.ผนึกแบงก์-นอนแบงก์เชื่อม e-Wallet กับระบบพร้อมเพย์ เพ่ิ่มทางเลือกประชาชนโอน/เติมเงินระหว่างบัญชีหนุนประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมการค้า ผู้ให้บริการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย ธนาคารพาณิชย์ไทย สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet หรือ e-Money)  และบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด ได้พัฒนาบริการเชื่อมโยง e-Wallet กับระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการโอนเงินหรือเติมเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารกับ e-Wallet ของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนมีช่องทางการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และนำไปสู่การผลักดันประเทศไทยเข้าสู่สังคมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริการเชื่อมโยง e-Wallet กับระบบพร้อมเพย์ พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ (15 กันยายน 2560)

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยานางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชาระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า  มีธนาคาร 10 แห่งและผู้ให้บริการ e-Wallet ที่เป็น Non-bank 2 แห่งเริ่มให้บริการ และผู้ให้บริการอื่นๆ จะทยอยเปิดให้บริการตามความพร้อมของผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์ ธปท. หัวข้อ “ระบบการชาระเงิน > พร้อมเพย์...การเงินยุคใหม่ คนไทยยุคดิจิทัล > รายชื่อผู้ให้บริการพร้อมเพย์”

ในการเริ่มใช้บริการ e-Wallet ของ Non-bank ที่เชื่อมโยงกับระบบพร้อมเพย์ ประชาชนต้องเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการตามช่องทางและวิธีการที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด ซึ่งจะมีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเจ้าของ e-Wallet หลังจากนั้น ผู้ใช้บริการจะได้รับหมายเลข e-Wallet 15 หลัก เพื่อใช้สาหรับรับโอนเงินหรือเติมเงินเข้า e-Wallet ผ่านหมายเลข e-Wallet 15 หลัก และสามารถโอนเงินจาก e-Wallet ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านเลขประจาตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการโอนเงินพร้อมเพย์ เช่น หากเป็นการโอนเงินหรือเติมเงินไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการเชื่อมโยง e-Wallet กับระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการต่อยอดจากการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ซึ่งได้เริ่มให้บริการโอนเงินสวัสดิการของหน่วยงานภาครัฐเมื่อเดือนธันวาคม 2559 การโอนเงินระหว่างบุคคลธรรมดาเมื่อเดือนมกราคม 2560 และการโอนเงินของนิติบุคคลเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัย เนื่องจากการให้บริการดังกล่าวพัฒนาบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ อีกทั้งมีการกาหนดกระบวนการเปิดใช้บริการและการพิสูจน์ตัวตนของ

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet หรือ e-Money) คือ บริการที่ลูกค้าสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้เงินหรือมูลค่าที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการชาระค่าสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่กำหนดไว้ ผู้ใช้บริการที่รัดกุม และมีกระบวนการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์การใช้บริการโอนเงินหรือเติมเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-Wallet สามารถใช้บริการได้ตามช่องทางและวิธีการที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด ผู้สนใจใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการตามรายชื่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ธปท. ตามที่กล่าวข้างต้น


ธปท. นอนแบงก์ พร้อมเพย์ แบงก์ e-Wallet