คต.เตรียมพร้อมรองรับผลผลิตมันสำปะหลังที่จะออกสู่ตลาด

15 September 2017


กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมพร้อมรองรับผลผลิตมันสำปะหลังที่จะออกสู่ตลาด

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2560/61 ที่จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคม 2560 โดยกำหนดให้มีมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าส่งออกสินค้ามันสำปะหลังที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เสริมสร้างความเป็นธรรมกับเกษตรกร ผู้ค้า และผู้ส่งออกของไทย ดังนี้ด้านการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน กระทรวงพาณิชย์ จะยกระดับมาตรการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ ให้เข้มงวดมากขึ้น โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องแจ้งการนำเข้าล่วงหน้าพร้อมระบุผู้รับปลายทางให้ชัดเจน และจะเข้มงวดเรื่องมาตรฐานมันเส้นที่นำเข้าให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบ เพื่อป้องกันผลผลิตมันสำปะหลังที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ตกต่ำลง นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานสินค้าของประเทศกัมพูชา เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานมันเส้นที่นำเข้าให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ส่วนด้านการส่งออก จะเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ส่งออก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้ซื้อ รวมถึงเร่งดำเนินการแสวงหาตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังใหม่ๆ โดยจัดคณะเดินทางเพื่อนำสมาคมมันสำปะหลังที่เกี่ยวข้องไปเจรจาขยายตลาดมันสำปะหลังในประเทศที่มีศักยภาพ เช่น นำภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องไปเจรจาขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังในสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2560


กรมการค้าต่างประเทศ มันสำปะหลัง คต. ผลผลิต