สบส.คุมเข้มมาตรฐานร้านนวด-สปา ขจัดปัญหาไร้มาตรฐาน

14 September 2017


สบส. คุมเข้มมาตรฐานร้านสปา ร้านนวด มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ขจัดปัญหาสปา นวดไทยไร้มาตรฐาน

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า จากความนิยมของกิจการเพื่อสุขภาพ ประเภท สปา หรือร้านนวดซึ่งสร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับประเทศ ทำให้มีผู้สนใจประกอบอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก กรมฯจึงมีนโยบายชัดเจนในการกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงประชาชนต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยจากการใช้บริการ ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการจ้างงาน

สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับสถานบริการเพื่อสุขภาพของไทย โดยดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

ด้านนายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่ากิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม เป็นการให้บริการที่ใกล้ชิดกับลูกค้า มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้ เช่น หวัด วัณโรค โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ เป็นต้น อาจเกิดการบาดเจ็บ หรือมีการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้ประกอบการจึงต้องดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.) มาตรฐานด้านสถานที่ สถานที่ต้องสะอาดมีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และการควบคุมพาหะนำโรคตามหลักสุขาภิบาล บริเวณที่ให้บริการต้องมีความเหมาะสมไม่มิดชิดลับตาจนเกินไป มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ ห้องอาบน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้า ต้องเพียงพอและแยกส่วนสำหรับชาย-หญิง

2.) มาตรฐานด้านความปลอดภัย ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพร้อมใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องมีการทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน พนักงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในการให้บริการและการใช้อุปกรณ์ที่ให้บริการ มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงทั้งจากอายุ การตั้งครรภ์ การใช้ยาหรือโรคประจำตัว 3.) มาตรฐานด้านการให้บริการ ต้องแสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย เครื่องแบบสำหรับผู้ให้บริการต้องรัดกุม สุภาพ  สะอาดเรียบร้อยและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอก กำหนดเวลาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-24.00 น. ทั้งนี้ กิจการสปาต้องมีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐานด้วย


สบส. คุมเข้ม ร้านสปา ร้านนวด