กรมทางหลวงเร่งผลศึกษาสร้างทางเลี่ยงเมืองน่านเชื่อมเศรษฐกิจโลก

14 September 2017


กรมทางหลวง ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดอินโดจีนและตลาดโลกรายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.) เผยว่าขณะนี้กรมทางหลวงกำลังศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่านหรือทางหลวงหมายเลข 101 ช่วงที่ผ่านตัวเมืองจังหวัดน่าน โดยทางหลวงสายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทาง 4 ช่องจราจร สายทางที่ 1 จากจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดน่าน และเป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง จังหวัดแพร่–อ.ร้องกวาง–น่าน ในแนว เหนือ–ใต้ รวมทั้งยังเป็นเส้นทางหลวงอาเซียนหมายเลข 13 (AH13) โดยเชื่อมโยงประเทศไทยกับ สปป. ลาว ทางด่านห้วยโก๋นไปสู่จีนตอนใต้ โดยมีระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรซึ่งจะช่วยสิ่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดอินโดจีนและตลาดโลก อย่างไรก็ตามแนวเส้นทางอาจตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 มีผลบังคับใช้วันที่ 20 มิถุนายน 2555

เส้นทางในสายหมอกดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน โดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในจังหวัดน่าน ออกแบบเบื้องต้น และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ตลอดจนให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 15 เดือน โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ ซึ่งจะศึกษาแล้วเสร็จเดือน เมษายน ปี 2561

On the Way เส้นทางที่มีธรรมชาติสองข้างทางเป็นเพื่อน 

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เป็นโครงการที่ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมืองน่าน การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรในบริเวณตัวเมืองจังหวัดน่าน ซึ่งมีเขตทางแคบได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านบริเวณตัวเมืองน่าน และเป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดน่านให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยในการพัฒนาพื้นที่ใหม่และเพิ่มการเข้าถึงของชุมชนใกล้แนวสายทางกรมทางหลวง น่าน อาเซียน แพร่ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม