เจพีมอร์แกนฯ ตัดขายหุ้น NYT ออก 0.33% ยังถือ 4.95%

14 September 2017


ก.ล.ต.เผยได้รับรายงานจาก JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) ขายหุ้น NYT สัดส่วน 0.33%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) จำหน่ายหุ้นของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ NYT เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2560 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ก.ล.ต. JP MORGAN เจพีมอร์แกนฯ NYT