ผลผลิตลด-ขาดทุนเกษตรกรทิ้งมันฯหันปลูกพืชอื่นแทนพ่อค้าผวาอ้อนรัฐช่วยอุ้ม

14 September 2017


ผลผลิตลดเกษตรกรทิ้งมันสำปะหลังหันไปปลูกพืชอื่นแทน2 ปีขายต่ำกว่าต้นทุน  ด้านพ่อค้ามันฯ ผวาอ้อนรัฐช่วยอุ้ม

นายสมบูรณ์ วัฒนวาณิชย์กุล ประธานคณะสำรวจภาวการณ์ผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิต ปี 2560/61 เปิดเผยผลการสำรวจการค้ามันสำปะหลัง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2560/61 พื้นที่สำรวจประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังรวม 50 จังหวัด"พบว่า ราคาหัวมันสำปะหลังตกต่ำ เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ประกอบกับประสบปัญหาอุทกภัยในบางพื้นที่ แต่สภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต จึงคาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งสิ้นประมาณ 8.073 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 3.538 ตัน และผลผลิตรวมประมาณ 28.565 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตปี 2559/60 ซึ่งมีพื้นที่เกี่ยวลดลง 8.910 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 4.372 ตัน และผลผลิตรวม 30.935 ล้านตัน พื้นที่เก็บเกี่ยวลดลง 9.39 % ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น 1.90% และผลผลิตรวมลดลง 7.66 % "

นายสมบูรณ์ กล่าวว่า ปัญหาเกษตรกรขายหัวมันสำปะหลังได้ราคาต่ำกว่าต้นทุนติดต่อกัน 2 ปี ทำให้ไม่มีเงินเลี้ยงชีพ และขาดเงินทุนหมุนเวียน มีการลักลอบนำเข้าหัวมันสำปะหลังและมันเส้นผ่านตามแนวชายแดน จึงเสนอให้ภาครัฐควรหามาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ และควรใช้มาตรการควบคุมดูแลการนำเข้าผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง เพื่อเป็นการดูแลเกษตรกรในประเทศเกษตรกร มันสำปะหลัง