DITTO ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต.ไอพีโอ 80 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

13 September 2017


"ดิทโต้" DITTO ผู้นำให้บริการระบบจัดการเอกสารแบบครบวงจร ยื่นไฟลิ่งสำนักงานก.ล.ต. ลุยขายหุ้นไอพีโอ 80 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายสาขา พัฒนาธุรกิจครบวงจร

นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล หรือ ไฟลิ่ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็น 20% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีมูลค่าที่ตราไว้ หรือ พาร์ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยในปัจจุบัน DITTO มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 160 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้นทั้งนี้ หลังจากการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ DITTO มีแผนที่จะลงทุนขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และลงทุนขยายศักยภาพในงานสแกนเอกสาร รวมถึงขยายศักยภาพในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ระบบจัดการเอกสาร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขณะที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2557 – 2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560 อยู่ที่ 472.21 ล้านบาท 463.09 ล้านบาท 541.27 ล้านบาท และ 230.91 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 – 2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ที่ 30.40 ล้านบาท 64.10 ล้านบาท 55.19 ล้านบาท และ 18.48 ล้านบาท ตามลำดับ

“เราได้ยื่นไฟลิ่งให้กับ DITTO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเชื่อว่า DITTO จะได้รับการตอบรับที่ดีในการเข้าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จากโอกาสในการเติบโตในอนาคตหลังจากการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจในการให้เช่า และจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงระบบบริหารจัดการเอกสาร และงานบริการรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง” นายนิมิต กล่าวนายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และระบบจัดการเอกสารครบวงจร (Document Solution) และธุรกิจจำหน่าย ให้บริการ และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ศูนย์ดาราศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ระบบโทรมาตร หรือระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เป็นต้นซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งบริษัททำการถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยมีกลุ่มลูกค้าสำหรับงานให้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร และระบบจัดการเอกสารครบวงจรเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรเอกชนและหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานต่าง ๆ ธนาคาร และโรงพยาบาล เป็นต้น ในขณะที่กลุ่มลูกค้าสำหรับงานรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก

“เราเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารแบบครบวงจร ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าในภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ และยังให้บริการด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีกับหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบจากการรับงานได้หลากหลาย เพราะธุรกิจให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร และระบบจัดการเอกสารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้ที่เข้ามาค่อนข้างแน่นอนตามสัญญา ในขณะที่งานด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี จะเป็นงานโครงการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละงานจะมีมูลค่างานที่ค่อนข้างสูง ซึ่งจะมาช่วยเสริมให้รายได้ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายฐกรกล่าวก.ล.ต. เครื่องถ่ายเอกสาร ดิทโต้ เอ็ม เอ ไอ โนมูระ