ปลัดคลังเตรียมเสนอ4แพ็คเกจหนุนการออมเป็นวาระแห่งชาติ

13 September 2017


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Wellness Aging สูงวัย มีสุข ที่ตลาดหลักทรัพย์ว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแพ็คเกจมาตรการเกี่ยวกับการออมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาใน 1-2 สัปดาห์นี้ โดยเน้น4 ด้านได้แก่ การบังคับให้ความรู้เกี่ยวกับการออม การลงทุนและการใช้จ่าย ซึ่งจะกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างวินัยการออมให้กับประชาชนทุกวัยการเสริมความแข็งแกร่งให้สถาบันการออม จะเน้นสถาบันการออมที่เป็นเสาหลักของกลุ่มฐานราก เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน โดยจะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อศึกษาแนวทางการกำกับดูแล การออกแบบผลิตภัณฑ์การออมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการออมในระยะยาว และการปรับปรุงระบบการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุ

ปัจจุบันกองทุนการออมแห่งชาติ หรือกอช. กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบางส่วนอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนายสมชัย กล่าวว่า กระทรวงการคลังกำลังจะประกาศใช้ระบบการออมใหม่ คือกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หรือ กบช. โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในอัตราที่รวดเร็ว โดยในปี 2559 ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีประมาณ 11 ล้านคน หรือ 16% ของประชากรทั้งประเทศ และในปี 18 ปีข้างหน้า ผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% ของประชากรทั้งหมดกระทรวงการคลัง ผู้สูงอายุ กองทุน การออม