ประกาศราชกิจจาฯแล้วกฎหมายกกต.ใหม่

13 September 2017


วันนี้ (13 ก.ย. 60) - เว็บไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th เผยแพร่  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 93 ก วันที่ 13 กันยายน 2560 แล้ว โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับในวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 นี้ มีบทบัญญัติ 69 มาตรา และบทเฉพาะกาลในมาตรา 70 ถึง มาตรา 78 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีอยู่ก่อนประกาศใช้พ.ร.บ.ฯฉบับนี้ (จำนวน 5 คน) พ้นตำแหน่ง แต่ให้อยู่ปฎิบัติหน้าที่จนกว่ากกต.ใหม่ (7 คน) เข้ารับปฎิบัติหน้าที่ และภายใน 20 วันนับแต่ประกาศใช้พ.ร.บ.ฯนี้ ให้ตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ดำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกกต.ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่ประกาศใช้พ.ร.บ.ฯนี้