ขอนแก่นเตรียมเปิด “ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุฯ”

13 September 2017


 

นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิด  “ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์” (หลวงพ่อคูณ ขันติโก)” เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บริการสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่ม และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานการจัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยใช้พื้นที่อาคารธรรมศาลา วัดหนองแวงพระอารามหลวง (ติดประตูทางเข้าฝั่งบึงแก่นนคร)โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในคลีนิกต่างๆ ตามความเหมาะสม การวางแผนจัดสรรบุคลากรในจุดลงทะเบียน และให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ การเปิดรับจิตอาสาเพื่อทำกิจกรรมพร้อมทั้งวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มจิตอาสาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ การลงรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินในศูนย์ฯ ระยะแรก และเมื่อเปิดสมบูรณ์แล้ว การจัดผู้สูงอายุมาใช้บริการในศูนย์ฯ และการจัดโปรแกรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่เหมาะสม การประสานงานเพื่อจัดรถรับ-ส่ง รวมไปถึงการเตรียมจัดผ้าป่าเพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุฯ จะเปิดให้บริการบางส่วนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มกราคม 2561 


ขอนแก่น ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ