เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579

12 September 2017


 พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 โดยการขยายแนวคิดนี้ไปสู่การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่นคง โดยจะมีการนำที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นการส่งเสริมชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนมีการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยอย่างเข้มแข็งรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ซึ่งจะทำเป็นแผนงานต่างๆ 5 แผน เป้าหมายกว่า 2.2ล้านหน่วยในพื้นที่เขตเมืองและชนบท ครัวเรือนที่มีความแออัดหรือมีการบุกรุก ริมคลอง โดยจะระยะแรกจะเริ่มที่จังหวัดพิษณุโลก อุบลราชธานี ขอนแก่นและภูเก็ต ในปี 2560 และจะขยายต่อไปยังจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนการบูรณาการดำเนินงานพร้อมทบทวนแผนให้มีความครอบคลุมทุกด้าน


ที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย เขตเมือง ชนบท ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย