ขอนแก่นเปิดตลาดต้องชมแห่งที่ 2

13 September 2017
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด “ตลาดต้องชม ตลาดสีเขียวขอนแก่น” ตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น 149 ของประเทศไทย ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมีผู้ประกอบการ พี่น้องชุมชนให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ตามนโยบายของรัฐบาล ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตจากภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงใช้กลยุทธ์ในการผลักดันเศรษฐกิจชุมชน หรือ Local Economy ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายระหว่างปี 2559 – 2561 ต้องเปิดตลาดต้องชมให้ได้ทั่วประเทศ 231 แห่ง ซึ่ง ณ วันนี้ตลาดต้องชม "ตลาดสีเขียวขอนแก่น" ของจังหวัดขอนแก่น เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 149 ของประเทศไทยโดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมและนิทรรศการสวนผักคนเมือง เปลี่ยน ปลูก ปรุงการให้ความรู้เรื่องพิษภัยสารเคมีและสารเคมีที่ตกค้างในพืชผัก ผลไม้ สาธิตการทำอาหารสไตล์ฟิวชั่นโดยใช้วัตถุดิบจากพืชผักพื้นบ้านที่มีในท้องถิ่น โซนตลาดปลอดสารที่รวบรวมเกษตรกรรายย่อยที่นำผลผลิต สดใหม่ ไร้สารเคมี จากแปลงมาส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ราคาย่อมเยา และกิจกรรมอื่นๆ ในงานอีกมากมายมาร่วมกันสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย และช่วยกันสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย เพื่อสร้างสายพานอาหารที่ดีต่อผู้คน และสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน


กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น ตลาดต้องชม