ผุดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ITC

11 September 2017


“ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” (Industry Transformation Center) หรือ ITC ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมที่เปิดขึ้นเพื่อสนับสนุน “คนทำธุรกิจ SME ไทยให้เข้มแข็ง” เสริมแกร่งด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อผู้ประกอบการไทยทุกราย เตรียมพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่ขานรับนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับศูนย์ ITC แห่งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปักหมุดให้พื้นที่แห่งนี้เปรียบเสมือนโรงบ่มเพาะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถยกระดับผู้ประกอบการไทย รวมถึงคนทำ SME ผู้ประกอบการราย่อยในประเทศซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2.7 ล้านรายโดยกระบวนการต่าง ๆ ภายในศูนย์จะเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาผู้ผลิต ทำการทดสอบและรับรองมาตรฐาน การทดสอบตลาด เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันเครื่องจักรอุปกรณ์จากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อช่วยลดต้นทุน รวมถึงยังมีความช่วยเหลือต่าง ๆ ผ่านโครงการของภาครัฐที่จะทยอยตามมาอีกด้วย

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า การจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry Transformation Center หรือ ITC ) นั้น เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ และงานวิจัย จาก 3 หน่วยงานภาครัฐที่ประสานพลังกันขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยไปไกลยิ่งกว่าเดิม

นอกจากนั้นITC ยังพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการออกแบบและวิศวกรรม นำความรู้ของผู้นำทางเทคโนโลยีระดับโลก จากสถาบันเครือข่ายผู้ประกอบการ และสมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ มาให้บริการแก่ภาคเอกชน ซึ่งล่าสุดมีมหาวิทยาลัย สถาบันเครือข่าย และบริษัทเอกชนต่าง ๆ แสดงเจตจำนงในการสนับสนุนศูนย์ ITC นี้ อีกกว่า 20 หน่วยงานIndustry Transformation Center ครบทุกเทคโนโลยี เพื่อ SME ไทย 4.0ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย แพลทฟอร์มบริการ 4 ส่วน ได้แก่

• ITC Match ทำหน้าที่เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้นำอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาองค์ความรู้กับผู้ประกอบการ

• ITC Innovate ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมภาครัฐและเอกชนในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ระหว่าง Global Players และ SMEs

• ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ

• ITC Fund นโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

โดยทั้ง 4 แพลตฟอร์มจะถูกบรรจุเป็นการบริการในรูปแบบต่าง ๆ ในศูนย์ ITC ซึ่งประกอบไปด้วย
1.อาคารต้นคิดสตูดิโอ 2. อาคารต้นกล้าแกลลอรี่ 3. อาคารปฏิบัติการต่างๆ นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังถูกพัฒนาขึ้นเป็น พื้นที่ Co-Working Space ที่รวบรวมเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการผลิตชิ้นงานต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมอีกมากมาย เช่น เครื่องจักรที่ช่วยขึ้นรูปงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 3D Printer ทั้งโลหะ โพลีเมอร์ และเรซินต่าง ๆ เครื่องขึ้นรูปงานพลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 20 - 150 ตัน เครื่องเป่าลมพลาสติก เครื่องผสมเม็ดพลาสติก เครื่อง CNC ต่างๆ และ ต้นแบบของ Learning Factory เป็นต้นกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม