กลุ่ม ปตท.จัดPTT Group CG Day 2017

11 September 2017


กลุ่ม ปตท.จัดPTT Group CG Day 2017

ดร.เติมชัย  บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSCแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษัทเจ้าภาพในการจัดงานPTT Group CG Day 2017 กล่าวว่า  PTT Group CG Day 2017: CG in DNA : Together We Can เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อตอกย้ำถึงนโยบายการบริหารองค์กรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. ให้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล  นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการปฏิบัติงาน มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส  ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม“CG in DNA: Together We Can ภายใต้แนวคิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานของกลุ่มทุกระดับชั้น มีคุณธรรมในเชิงลึกฝังอยู่ใน DNA มุ่งที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต   พร้อมเปิดให้มีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ถือเป็นองค์กรของบุคลากรทีมีจิตสำนึก ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและนำพาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  การเสวนาในหัวข้อ “ถอดรหัส CGสานต่อความดี สู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืน” โดยผู้บริหารจาก  6   บริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อแสดงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งความสำเร็จย่อมเกิดจากบุคลากรทุกคนในองค์กรร่วมกันสร้างพลังความดี เพื่อเป็นรากฐานของกลุ่ม ปตท. และขยายผลสู่คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมของเราต่อไป” ดร.เติมชัยกล่าว

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day เป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้มีบริษัทในเครือเข้าร่วมกิจกรรม 6 บริษัท  ได้แก่  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)   บริษัท  โกลบอล  เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  บริษัท  ไทยออยล์ จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งมีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงาน อาทิ  ตัวแทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงภาคประชาสังคม เป็นต้นปตท. PTT PTT Group CG Day 2017